အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ငလ်င္ ေရႊတြင္းလုပ္သား သတင္း မွားယြင္း

ယမန္ေန႕က “ငလ်င္ေၾကာင့္ ပိတ္မိေနသည့္ ေရႊတြင္းလုပ္သား ၂၀ လြတ္ေျမာက္” ဟု ဧရာဝတီက မွားယြင္းေဖာ္ျပမိပါသည္။ ယင္းသတင္းကို ေရႊတြင္းကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတဦးႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီး ေရးသားေပးပို႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္း ေနာက္ဆက္တြဲကို ေရးသားရန္ ဧရာဝတီသတင္းေထာက္တဦးကို မႏၲေလးတိုင္း စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္ က်ည္ေတာက္ေပါက္ေက်းရြာႏွင့္ ကန္ေတာင္ေက်းရြာမ်ားသို႕ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဒသတြင္းသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္ကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရႊတြင္းကုမၸဏီမွ သတင္းမွန္ကန္ျခင္း မရွိဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထို႕သို႕ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဧရာဝတီ ပရိႆတ္ကို ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။