ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းမ်ား ဥပေဒကို ေလ့လာသည္ဆိုေသာ္ျငား ယခင္စစ္အစိုးရေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ျပဌာန္းထားေသာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ အေျချပဳထားပံုရသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရြ႕အေျပာင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္စတမ္း ယူၿပီး တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပံုရိပ္ကို ျပဳျပင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသန္းေရႊအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းက ၎ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၎ကိုယ္တိုင္ မီးစိမ္းျပျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းရွိမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို စတင္ပါ

အမ်ား ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သိုု႔ေသာ ပုုဂၢိဳလ္က ေျပာဆိုတိုုက္တြန္းမွ မဟုုတ္ဘဲ စည္းကမ္းရွိသင့္ ရွိထိုုက္ေသာ ကိစၥမ်ား၌ ကိုယ္တိုင္ အသိစိတ္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ့ အေလ့အထကို ေမြးျမဴရမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ားကေရာ အစိုုးရတပ္ကပါ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ဆင္ေျခအသီးသီးေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္သူလူထုုလိုုလားေသာ အစိုုးရျဖင့္ ေရွ႕တဆင့္ခုုန္မည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ ယင္းအေျခအေနက ေႏွာင္ႀကိဳးတခုု ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ထပ္တူက်ခဲ့တဲ့ ရလာဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပမယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔အတြင္း မတရားမွဳေတြ၊ ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေသြဖီခဲ့တာေတြ၊ ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့ လားရွဳိးနဲ႔ မႏၱေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြႏိုင္ၿပီ၊ အစေကာင္းဖို႔ေတာ့ လိုသည္

ပထမဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔ ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိခဲ့ဖူးေခ်။ အာဏာကို ဘယ္လက္မွ ညာလက္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္သေဘာသာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ လူနည္းစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ NLD က အာမခံသင့္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵ ကုုိယ္စားျပဳသည့္ မဲျပားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုုင္းကိုု တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲလိုုက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသိုု႔ ခ်ီတက္ႏိုုင္ရန္ တြန္းအားေပးလိုုက္ၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ ေအာင္ပြဲရလွ်င္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေအာင္ပြဲပင္ ျဖစ္မည္။ ထိုေအာင္ပြဲခံရမည့္အခ်ိန္ကို အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား လြန္လွ်င္ အေမွာင္ေခတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိေသးသလို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေပးအယူ နက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ႏိုင္မွ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ကို သိေသာ္လည္း ယင္း စြန္႔စားမႈကို ေရြးခ်ယ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဧရာဝတီမွ ရပ္တည္ခ်င္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားတြင္ အေျခအရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ အစိုးရတြင္ေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ပါ တာဝန္ရွိပါသည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္း၊ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို က႑တိုင္းတြင္ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္လိုျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရာလည္း ေရာက္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈသည္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ အျပဳအမူသာ ျဖစ္သည္

လူတဦးတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတို႕အေပၚ ေစာ္ကားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႕ဆိုလ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားမစြဲဘဲ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးရသနည္း။

ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အဆံုးသတ္မည့္ NCA စာခ်ဳပ္

NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားေသာ ၁၅ ဖြဲ႔ကို ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ၇ ဖြဲ႔ကသာ လက္မွတ္ထိုးမည္ျဖစ္ရာ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလွမ္းေဝးလြန္းေသးသည္။