ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေတြထဲ ေရာက္မလာၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္တ၀က္ခန္႕ ႏွစ္ ၅၀ ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ

ဒီမိုကေရစီ လမ္းစတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တြန္းတင္ရမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ တိုင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား အရံသင့္ရွိေနမည္။

ဒီမိုကေရစီလမ္း ဆက္ေလွ်ာက္ပါ

တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရၾကား အာဏာ ၃ ရပ္ ခြဲေဝေရး၊ အခြန္အတုပ္ ေဝမွ်ခံစားေရးႏွင့္ သယံဇာတ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းပြင့္သြားသည္။

အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရသစ္ မတိုင္မီ ရသေလာက္ယူမည္ဟူေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ဗူးေလးရာ ဖရံုဆင့္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။

ကြဲျပားျခားနားၿပီး ေမွ်ာ္လင့္စရာ အျပည့္ရွိေနေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္သူလူထုက စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတိျဖင့္ ရွိေနမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္းမ်ား ဥပေဒကို ေလ့လာသည္ဆိုေသာ္ျငား ယခင္စစ္အစိုးရေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ျပဌာန္းထားေသာ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုသာ အေျချပဳထားပံုရသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရြ႕အေျပာင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခြင့္အေရးကို လက္မလြတ္စတမ္း ယူၿပီး တပ္မေတာ္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပံုရိပ္ကို ျပဳျပင္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ပံုရိပ္ကို ျပန္လည္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဦးသန္းေရႊအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းက ၎ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၎ကိုယ္တိုင္ မီးစိမ္းျပျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းကမ္းရွိမႈျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို စတင္ပါ

အမ်ား ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သိုု႔ေသာ ပုုဂၢိဳလ္က ေျပာဆိုတိုုက္တြန္းမွ မဟုုတ္ဘဲ စည္းကမ္းရွိသင့္ ရွိထိုုက္ေသာ ကိစၥမ်ား၌ ကိုယ္တိုင္ အသိစိတ္ျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ့ အေလ့အထကို ေမြးျမဴရမည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ားကေရာ အစိုုးရတပ္ကပါ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ဆင္ေျခအသီးသီးေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္သူလူထုုလိုုလားေသာ အစိုုးရျဖင့္ ေရွ႕တဆင့္ခုုန္မည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ ယင္းအေျခအေနက ေႏွာင္ႀကိဳးတခုု ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ထပ္တူက်ခဲ့တဲ့ ရလာဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေပမယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔အတြင္း မတရားမွဳေတြ၊ ဥပေဒညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေသြဖီခဲ့တာေတြ၊ ေနရာအခ်ဳိ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့ လားရွဳိးနဲ႔ မႏၱေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြႏိုင္ၿပီ၊ အစေကာင္းဖို႔ေတာ့ လိုသည္

ပထမဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔ ျဖစ္ရန္လိုသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မရွိခဲ့ဖူးေခ်။ အာဏာကို ဘယ္လက္မွ ညာလက္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္သေဘာသာ ရွိခဲ့ဖူးသည္။

တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ လူနည္းစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ NLD က အာမခံသင့္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵ ကုုိယ္စားျပဳသည့္ မဲျပားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုုင္းကိုု တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲလိုုက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသိုု႔ ခ်ီတက္ႏိုုင္ရန္ တြန္းအားေပးလိုုက္ၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ ေအာင္ပြဲရလွ်င္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေအာင္ပြဲပင္ ျဖစ္မည္။ ထိုေအာင္ပြဲခံရမည့္အခ်ိန္ကို အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား လြန္လွ်င္ အေမွာင္ေခတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။