တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ပုဂၢလိက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္ လူနည္းစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားျဖင့္ NLD က အာမခံသင့္သည္။

စစ္မွန္ေသာ ဆႏၵ ကုုိယ္စားျပဳသည့္ မဲျပားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့သမိုုင္းကိုု တဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းလဲလိုုက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသိုု႔ ခ်ီတက္ႏိုုင္ရန္ တြန္းအားေပးလိုုက္ၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ ေအာင္ပြဲရလွ်င္ ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ေအာင္ပြဲပင္ ျဖစ္မည္။ ထိုေအာင္ပြဲခံရမည့္အခ်ိန္ကို အားလံုးက ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား လြန္လွ်င္ အေမွာင္ေခတ္ ေက်ာ္လြန္ကာ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္ေခတ္ကို ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိေသးသလို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေပးအယူ နက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႔စြာ လုပ္ႏိုင္မွ တည္ၿငိမ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ကို သိေသာ္လည္း ယင္း စြန္႔စားမႈကို ေရြးခ်ယ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ဧရာဝတီမွ ရပ္တည္ခ်င္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာခ်ိန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမ်ားတြင္ အေျခအရပ္ရပ္ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရန္မွာ အစိုးရတြင္ေရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ပါ တာဝန္ရွိပါသည္။

ယခင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနျခင္း၊ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို က႑တိုင္းတြင္ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္လိုျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသရာလည္း ေရာက္သည္။

အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးမႈသည္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ အျပဳအမူသာ ျဖစ္သည္

လူတဦးတေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတို႕အေပၚ ေစာ္ကားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ဟု ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႕ဆိုလ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားမစြဲဘဲ အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးရသနည္း။

ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ အဆံုးသတ္မည့္ NCA စာခ်ဳပ္

NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းထားေသာ ၁၅ ဖြဲ႔ကို ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ၇ ဖြဲ႔ကသာ လက္မွတ္ထိုးမည္ျဖစ္ရာ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလွမ္းေဝးလြန္းေသးသည္။

ရဲႏွင့္ ျပည္သူ မၾကည္ျဖဴေစေသာ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းခ်ိန္တန္ၿပီ

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တေလွ်ာက္ လြဲမွားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားမႈ၊ ဥပေဒအထက္တြင္ လူတန္းစားတရပ္ ဖန္တီးထားမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အင္ဒိုနီးရွားသင္ခန္းစာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျမန္မာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိမည့္ အေနအထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အ႐ုပ္ဆိုးလြန္းသည္

မဲစာရင္း လြဲေခ်ာ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မခံမႈႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို မ်က္လွည့္ျပေနျပီဟု လူအမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆလာေနျပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ကတိမ်ား

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တလွမ္းတိုး ေနာက္ ႏွစ္လွမ္းျပန္ေလွ်ာက္ေနေသာ Reform ကိုေလ့လာၿပီး သူ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဦးမည့္ပံုစံကို ေတြ႔ေနရသည္။

သဘာဝတရားက ဒဏ္ခတ္ၿပီ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းမႈမွာ အားရဖြယ္ မရွိေခ်။

ဦးေက်ာ္သူကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္သည္

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို ႐ံုးခန္းတြင္ သြားေတြ႔ရာ မ်က္ႏွာကိုပင္ ေမာ္မၾကည့္ဘဲ ဦးေက်ာ္သူ ဘိုးဘြားပိုင္ စက္႐ံုကို တျခားသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္းတင္းမာမာ ျပန္ေျပာခဲ့သည္

ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ေရာ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ပါ ၾသဇာ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးမယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။