ရဲႏွင့္ ျပည္သူ မၾကည္ျဖဴေစေသာ စနစ္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းခ်ိန္တန္ၿပီ

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တေလွ်ာက္ လြဲမွားေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေက်ာသားရင္သား ခြဲျခားမႈ၊ ဥပေဒအထက္တြင္ လူတန္းစားတရပ္ ဖန္တီးထားမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အင္ဒိုနီးရွားသင္ခန္းစာ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္

ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အလားအလာ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျမန္မာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိမည့္ အေနအထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အ႐ုပ္ဆိုးလြန္းသည္

မဲစာရင္း လြဲေခ်ာ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မခံမႈႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္မႈမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို မ်က္လွည့္ျပေနျပီဟု လူအမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆလာေနျပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ကတိမ်ား

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕တလွမ္းတိုး ေနာက္ ႏွစ္လွမ္းျပန္ေလွ်ာက္ေနေသာ Reform ကိုေလ့လာၿပီး သူ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ဦးမည့္ပံုစံကို ေတြ႔ေနရသည္။

သဘာဝတရားက ဒဏ္ခတ္ၿပီ

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာၾကေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ပူးေပါင္းမႈမွာ အားရဖြယ္ မရွိေခ်။

ဦးေက်ာ္သူကို ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္သည္

ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းကို ႐ံုးခန္းတြင္ သြားေတြ႔ရာ မ်က္ႏွာကိုပင္ ေမာ္မၾကည့္ဘဲ ဦးေက်ာ္သူ ဘိုးဘြားပိုင္ စက္႐ံုကို တျခားသူမ်ားအား လႊဲေျပာင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တင္းတင္းမာမာ ျပန္ေျပာခဲ့သည္

ျမန္မာျပည္တြင္ မူးယစ္ေဆး မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသး

စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ေရာ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ပါ ၾသဇာ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ အေရးမယူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမးခြန္းထုတ္ခံရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။

ေရေဘးမွာ တပူေပၚ ႏွစ္ပူ မဆင့္ေစဖို႔

လမ္းခရီးကြ်မ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရမကူးတတ္ျခင္း၊ ေျမြပါးကင္းပါး အႏၱရာယ္ကို သတိမျပဳမိျခင္းတို႔သည္ အသက္ေအးအႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္တတ္သည္။

မိုးက်ေရႊကိုယ္စနစ္ အျမစ္ျဖတ္ပါ

အရပ္သားမ်ားထက္ ေခါင္းတလံုး ပိုျမင့္သည္ဆိုေသာ မွားယြင္းသည့္ အစဥ္အလာ အစြဲႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ဤလႈပ္ရွား ကန္႔ကြက္မႈမ်ားက ပထမဆံုး ေျခလွမ္းအျဖစ္ ကိုင္လႈပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရေဘး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္ အစိုးရ အသင့္ျပင္ပါ

အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ကိန္းခန္းႀကီးေသာ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားရန္ လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ အလံုးအရင္း အကူအညီေပးရန္ အားထုတ္ေနၾကသည္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ျမန္မာ အသင့္မျဖစ္ေသး

သဘာဝေဘးဒဏ္ ခံေနရသည့္ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ တာဝန္ရွိ အစိုးရထိပ္သီးမ်ားက ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ၿပီး သေဘာဝေဘးဒဏ္ခံ ေဒသခံမ်ားက တူညီဝတ္စံုမ်ား၊ ပန္းစည္း မ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုၾကျခင္းကို သတင္းထုတ္ျပန္႐ံု သက္သက္ မဟုတ္

အာရွ လမ္းမႀကီးအေရး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈပါ

ကုန္စည္ စီးဆင္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ အာရွ လမ္းမႀကီးသည္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အျမတ္ထုတ္ အခေၾကးေငြေကာက္ရာ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာ မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာသံုး၍ မဲမဆြယ္ပါႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္မႈ ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တရားဝင္ မဲဆြယ္သည့္ ကာလတြင္ လည္းေကာင္း ပါတီမ်ားသည္ ၿငိစြန္းလြယ္ေသာ အထက္ပါဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္း ရွိ မရွိ မီဒီယာမ်ားသာမက ျပည္သူမ်ားကလည္း သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ေျမနိမ့္ရာ လွံမစိုက္ၾကေစလို

ယခုအၾကိမ္တြင္မွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က်႐ႈံးလွ်င္ အရင္လို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႕ဒဏ္ခတ္မႈေၾကာင့္ဟု အေၾကာင္းျပႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အႏုတ္လကၡဏာႏွင့္ မေရရာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂယက္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ပါ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္သည္။