ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီ
အေတာင္ပံပါရင္ မင္းဆီကို
ေရာဂါသစ္
ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္
အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဘူး
အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ
ေျပးစရာေျမမရွိ
နားခိုရာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အျမဲတမ္း အသင့္ရွိသူမ်ား
အေရးမေပၚေသးဘူး
လဒထက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွတယ္
ၾကည့္တတ္ရင္ ကုသိုလ္ရတယ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ ေပးပါ
အားလုံးအေကာင္ေပါက္ပါေစ