အေရးမေပၚေသးဘူး
လဒထက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွတယ္
ၾကည့္တတ္ရင္ ကုသိုလ္ရတယ္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ ေပးပါ
အားလုံးအေကာင္ေပါက္ပါေစ
ေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလို႕ ေျပာတာပဲ
အမိန္႕ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လက္ၾကီးေတြ မပါ
ေရျမဳပ္ျမိဳ႕ၾကီး
အက်ိဳးထူးေပးေတာ့မည္
သံလြင္ခက္အစား
ဓာတ္ျပားေဟာင္းစီမံခ်က္
ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ဥပေဒ
ေအာက္ေျခက စ ပါတယ္