အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေရးတႀကီးလို

Hits:10,899
3   | |

ေက်းလက္စီးပြားေရး မဖြံ႕ျဖိဳးလွ်င္ ႏိုင္ငံ့စီးပြား မတိုးတက္ႏိုင္ (ဓာတ္ပံု- Reuters)

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာရွက်ားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျပည္ပပို႔ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနၿပီး အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ေခါင္းေထာင္ႏိုင္မည္ဟု ထိပ္တန္း အေမရိကန္မဂၢဇင္း Foreign Policy ၏ ေဆာင္းပါးတေစာင္က တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္သည္။

ဩစေၾတးလ် မက္ကြာရီ တကၠသိုလ္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပါရဂူဘြဲ႕ယူ စာတမ္းအတြက္ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးကို ေလ့လာေနသူ ဂ်ဲရက္ဘစၥင္းဂါးက Think Again: Burma’s Economy ေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ သယံဇာတ ေရာင္းရေငြမ်ားေပၚတြင္သာ တည္မွီေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ယင္းက႑မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ားကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဝင္ေငြမ်ားမွာ အစိုးရအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အစိုးရမွာ ယင္းဝင္ေငြကို ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

“ဤသို႔ ျဖစ္ေနေသာ္ျငား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ အျမင္သေဘာမွာ “ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ညီမွ်ျခင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ” ျဖစ္ပံုရသည္။ ထိုအယူအဆ မွားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးအေပၚ အေျခခံက်က် သက္ေရာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေစသည္။ နည္းပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အတတ္တို႔ကို သယ္ေဆာင္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အက်ိဳးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သယံဇာတ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပန္လည္ အသုံးမခ်ႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္သာ ဝင္ေငြကို ဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္ပင္” ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အရင္းခံ ျပႆနာမွာ အရင္းအႏွီး မရွိ၍ မဟုတ္ဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ကိုယ္ႏိႈက္ကပင္ အစြမ္းမထက္၍ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၿခံ ေျမ ေစ်းမ်ား ေခါင္ခိုက္ေအာင္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ေျမတဧက အေမရိကန္ေဒၚလာ တသန္းေက်ာ္ ေပါက္ေနကာ ဘန္ေကာက္ထက္ပင္ ျမင့္ေၾကာင္း၊ တျခား အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္လာရေသာ္ျငား အဓိက အေၾကာင္းတခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အခြင့္မရွိ၍၎ ဘဏ္မ်ား၌လည္း အလုပ္မျဖစ္၍၎ တိုက္ ၿခံေျမ၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္သာ ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးၾကေသာေၾကာင့္ဟု ေရးသားထားသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေငြေခ်းႏိုင္မႈ လုံးဝကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဘဏ္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ား လိုအပ္ခ်က္၏ သုံးပံုတပံုသာ ေငြထုတ္ေခ်းႏိုင္ျပီး ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ေငြထုတ္မေခ်းရန္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပင္ပေငြေခ်းသူမ်ားထံတြင္ တလ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးျဖင့္ ေငြေခ်းေနရ၍ လယ္သမားမ်ား အေႂကြးသံသရာလည္ကာ ဆင္းရဲတြင္းမွ ႐ုန္းမလြတ္ႏိုင္ဟုလည္း ေဝဖန္ေရးသားထားသည္။

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကက႑အတြက္ အၾကီးဆုံးျပႆနာ မဟုတ္ဟုလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ စီးပြားေရးသမားမ်ားကို ကိုးကား၍ဆိုသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး က႑ကို ဒုကၡေပးေနသည္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး မလုံေလာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္းတို႕ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားမွာ အစိုးရ၏ လက္တြင္း၌သာရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမွာ ႀကီးမားေသာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို လက္လႊတ္ရျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးမရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အၾကီးဆုံး အခက္အခဲျဖစ္သည္ဟု ေရးသားသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေနသည့္ မူဝါဒ၊ ဘက္မလိုက္သည့္ တရားစီရင္ေရး ကင္းမဲ့မႈစသည့္ မ်ားေျမႇာင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းမ်ားကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စရိတ္ ပိုေထာင္းေစေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈခံရေသာ ခ႐ိုနီႏွင့္ စစ္တပ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားအဖို႔ ပိတ္ဆို႔မႈကို ေက်ာ္လႊားရန္ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိထားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္တို႔က ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ခါးစည္း အခံရဆုံး ျဖစ္ေနေတာ့သည္ဟု ဆိုထားသည္။

“စီးပြားေရး ဆက္လက္ ပိတ္ဆို႕ထားျခင္းက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို မကူညီႏိုင္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တို႔ကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစလိမ့္မည္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။

ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးဖြဲ႔စည္းပံု ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္မႈက မေျပာင္းလဲဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရး နီးစပ္မႈျဖင့္သာ စခန္းဆက္သြားေနေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳရာ၌ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဆက္အသြယ္ေကာင္းႏွင့္ ေငြရွိသူမ်ားသာ အခြင့္ထူး ခံစားၾကရေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။

ျမန္မာျပည္အေနျဖင့္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစနစ္ ကင္းမဲ့ေနၿပီး အသစ္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထပ္မံဝင္လာေသာ အခြန္အတုပ္ မ်ားကိုလည္း ျမန္မာျပည္သူတို႕ မခံစားရေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ (တပ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း အခြန္ေပးစရာ မလိုေပ။) “တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားအျပားသည္ လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစု ေကာင္းစားေရးသို႔သာ ဦးတည္ေနေတာ့သည္” ဟု ေဆာင္းပါးရွင္က မွတ္ခ်က္ျပဳထားေသးသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်င္းပြားေနသည္မွာ “ေခါင္းမာဂိုဏ္း” ႏွင့္ “ျပဳျပင္ေရးဂိုဏ္း” မဟုတ္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အတိတ္ကို လြမ္းေနသူမွာ အနည္းငယ္မွ်သာဟု ဆိုၿပီး စီးပြားေရးစနစ္သစ္ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္မည္ဆိုသည့္အေပၚ လြန္ဆြဲေနေၾကာင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တဘက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႕ တံခါးဖြင့္လိုက္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္မွီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အၿမဲ ေစ်းပိုေပးေနရေသာ စားသုံးသူမ်ားရွိၿပီး တျခားတဘက္တြင္ စီးပြားေရး စနစ္ေဟာင္းေအာက္တြင္ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အကယ္၍ တိုင္းျပည္ကို တံခါးဖြင့္ရာတြင္ အလြန္ျမန္ အရမ္းဖြင့္ပါက လုပ္ငန္း ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္သူမ်ား ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအေပၚ ျငင္းခံုေနၾကေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑ကဲ့သို႔ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုမူ ေမ့ထားၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူမႈႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးမ်ားမွာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ လယ္စိုက္သူမ်ား ေငြမျဖစ္ဟု ဆိုလိုက္ျပီး (စရိတ္ေထာင္း ေသာေၾကာင့္) ေငြေဖာင္းပြႏႈန္း ျမင့္ေနျပီး (ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းေၾကာင့္) စပါးေစ်းက်ေန၍ အေႂကြးတင္မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေခ်းေငြႏွင့္ လက္လွမ္းမွီေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကန္ထ႐ိုက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသာ တြင္က်ယ္လာေနျပီး ေတာင္သူမ်ား ေက်ာမြဲဘဝက လြတ္ဖြယ္မျမင္၍ ပံုဖ်က္ထားေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးပင္ဟု နိဂုံးခ်ဳပ္ထားသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္က ေနာက္ဆုံးအႀကံျပဳခ်က္မွာ ေက်းလက္စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေရရွည္နည္းနာရွိမွ ဟူ၍ပင္။ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေျဖမဟုတ္။ လယ္ယာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ အမွန္တကယ္ တိုင္းတာ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည့္ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑ တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ သယံဇာတေရာင္းရေငြမ်ား လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး အစစ္အမွန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္မည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Creating jobs and solving unemployment take wisdom which Thein Sein lacks. Even though Than Shwe created job for him, Thein Sein is no way near to be able to create jobs for unemployed citizens. Confiscating lands from poor farmers will not solve the problems until soldiers-turned-politicians are off the tables. The way they are handling jobs is really really poor to give us bright hope. The root of corruption in Burma is the government itself.

  2. Poverty and lack of education must the top priority for the government. Because these two problems are intertwined. Reduce Defense Expense. Promote education and healthcare. Money may come and go but education is for life. Instead of wasting state fund to kill our own brothers and sisters in Kachin State, government better spends more for meaningful programs and projects. Without uplifting the education in the land, warehouses and factories will not produce quality products. Start with education reform effectively first. No child left behind(President Bush’s motto).