အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ

Hits:60,954
2   | |

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနေသာ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဆက္ေအာင္ (ဓာတ္ပုံ – ဇြဲထက္/ဧရာ၀တီ)

၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလက အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ (The Union of Myanmar Special Economic Zone Law) ကုိ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္လို႔ SEZ (Special Economic Zone) Law ကုိ အသစ္ျပင္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စံညႊန္းမီေအာင္ ဆဲြထားတယ္။ ျပန္ျပင္တာထက္ အသစ္အတိုင္း ေရးဆဲြထားတာပါ။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အသစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပမယ္” ဟု ဒု ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ဆိုသည္။

အဆုိပါ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒတြင္ ဇုန္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟု မခဲြျခားဘဲ တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးဇုန္တခု ေဖာ္ထုတ္တိုင္း ဥပေဒတခု ျပဌာန္းျခင္း မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းေစ်းကြက္၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ေရးဆဲြထားသည္ဟု ဒု ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒု ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ေလးက “ဥပေဒဆိုတာက တသမတ္တည္းေတာ့ မသြားဘူး။ အၿမဲေတာ့ ျပင္ဆင္ေနရမွာပါပဲ။ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လာႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ျမင္တယ္။ လူတိုင္းကိုေတာ့ ေက်နပ္ႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းကိုမွီးၿပီး အမွားေတြကို ထပ္မမွားေအာင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ရမွာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ပါက လူထုအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တေျပးညီ သတ္မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီဘဲ ေရးဆဲြထားမည္ဆိုပါက အထူးဇုန္အတြင္း ျပႆနာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ဥပေဒလမ္းညႊန္ပညာရွင္ ဦးတင္သန္းဦးက သုံးသပ္သည္။

လက္ရွိျပဌာန္းထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေရးဆဲြထားၿပီး လုပ္သားကိစၥ၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းကိစၥႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစားေပး စဥ္းစားထားမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးတင္သန္းဦးက “လက္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းတုန္းက ေသခ်ာေရးဆဲြမႈ မရွိခဲ့တာက ဇုန္ေတြမွာ ျပႆနာေတြကုိ ျဖစ္ေစခဲ့တာပဲ။ လူထုစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ မရွိႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အရင္ကျဖစ္ဖူးတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳးေတြ ထပ္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ (The Union of Myanmar Special Economic Zone Law) ကုိ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပဒတြင္ စက္ရံုလည္ပတ္ေနစဥ္ စမ္းသက္ကာလ ၅ႏွစ္အတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားပါရွိသည္။

၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္၌ စက္႐ံုလည္ပတ္ေနစဥ္ စမ္းသပ္ကာလ ၅ ႏွစ္အတြင္း အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ပါရွိသျဖင့္ က်န္စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ စက္႐ံုမ်ား ပိတ္ရဖြယ္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

“SEZ ရဲ႕ သဘာ၀အရ အခြင့္ထူးေတြ ေပးတယ္။ က်ေနာ္ျမင္တယ္၊ SEZ ကသာ အခြင့္အေရးရရင္ က်န္တဲ့စက္မႈဇုန္ေတြ အကုန္ပိတ္ၿပီး အဲဒီမွာသြားရင္းၾကမွာပဲ” ဟု International Business Promotion Center မွ ဘ႑ာေရးမႉး ဦးေအးေသာင္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ အက်ဴိးတူ ပူးေပါင္း၍ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ေျမဧက ဟက္တာ ၂၄၀၀ ေပၚတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တည္ေထာင္ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ ေရ၊ မီး လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္းႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား မရရွိခဲ့သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ဒု ဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က “”တိုးတက္မႈတခု လုပ္လိုက္တိုင္း၊ လုပ္လိုက္တိုင္းမွာ Complaint ဆိုတာ ရွိလာမွာဘဲ။ အဲဒီ Complaint က အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးတြက္လား လက္တဆုပ္စာရဲ႕ အက်ဳိးတြက္လား ၾကည့္ရမယ္။ SEZ အခြင့္အေရး ပိုေပးသလို ရွိသမွ်ေနရာတိုင္မွာ အဲဒီအခြင့္အေရးေပးပါလို႔ ေတာင္းလို႔မရဘူး” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားသည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကဲ့သို႔ ရွိသင့္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုပါက အထူးစီးပြားေရးဇုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္က လုပ္လာတဲ့အခ်ိန္က ဒီလို ေပၚလစီ မၿငိမ္တာတို႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ျပတ္သားတဲ့ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္းေတြ မရွိတာတို႔ေၾကာင့္ ၁၅ ႏွစ္လံုးလံုး မႈန္၀ါ၀ါးပဲျဖစ္တယ္၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈ မရွိခဲ့ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ အထိအေတြ႔၊ အစိုးရရဲ႕ အေထာက္အပံ့ ဘာမွမရခဲ့ဘူး” ဟု ဒဂံုအေရွ႕စက္မႈဇုန္တြင္ ျပည္တြင္ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံု တည္ေထာင္ထားသူ ဦးမင္းသူက ေျပာသည္။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Cosmetic will not build the nation. Political system needs to be laid first, the right kind of democratic foundation. Other than that all the investment can be blown away in a day. Political stability is nowhere to be seen. It is very risky for those who will invest their fortune in shaky Burma. There is no guaranty that the nation will no longer be on fire. The fire from Kachin state can spread throughout the nation. So, lets wait and see what happens.