ေတာင္းပန္ေရးဝန္ႀကီး

Hits:3,295
15   | |

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. I love this amazing cartoon. Ministry of Apology run by the Thein Sein administration is real history. Incompetent and bow to China but bullying its own ethnic minorities. What a hero! Ethnics ask for food but given bullets. Patriotic leadership indeed.

  2. ေကာင္းေစခ်င္

    ဒီကာတြန္းမေကာင္းပါ။ အစိုးရကဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်လည္သင့္တာေက်လည္ၿပီးျပတ္သြားေအာင္ အေလွ်ာ့ေပးေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေစာ္ကားသလိုျဖစ္ၿပီး ေနာင္အေလွ်ာ့မေပးခ်င္ေအာင္ႏိႈးဆြ ေပးသလိုျဖစ္ေနပါသည္။ ကာတြန္းဆြဲတာရည္ရြယ္ခ်က္ကေကာင္းမြန္လာေအာင္ မွားတာေထာက္ျပေပးသလိုသာျဖစ္သင့္ပါသည္။