ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသၾကီး ၾကည့္ျမင္တုုိင္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ကိုု ႏဳတ္ထြတ္ေပးဖိုု႔ စုုေပါင္း ဆႏၵျပ (ရုပ္/သံ)

Hits:63
0   | |


ၾကည့္ျမင္တုိင္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ အမတ္ကို ၾကည့္ျမင္တုိင္ျမိဳ႕နယ္က လူေတြ မနွစ္တတ္တဲ့ အတြက္ ဆႏၵျပတာကို ဧရာဝတီ ရုပ္/သံ အစီအစဥ္က တင္ဆက္ထားပါသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *