ဟိႏၵားသတၱဳလုပ္ငန္းၾကာင့္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ (႐ုပ္/သံ)

Hits:25
0   | |

ထိုင္းကုမၸဏီတခုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာပြန္ပီပက္ (MPC) သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းက လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဟိႏၵားသတၱဳတူးေဖၚေရး လုပ္ငန္းၾကာင့္ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ခရိုင္ ေျမာင္းၿပိဳေက်းရြာဟာ ၁၀စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးလာမႈ အေျခအေနကို ရုပ္သံနဲ႔ တင္ဆက္ထားပါတယ္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *