ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈရဲ႕ တျခားတဖက္မွာ (႐ုပ္/သံ)

Hits:36
0   | |


ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြနဲ႔ အသားမက်ေသးတဲ့ အရိုင္းေျမေပၚမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးတခု ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာတဲ့အခါ…..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *