ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ၈ ဦး တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမည္

Hits:20,677
17   | |

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အရာရွိမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးၾကည့္ရႈေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)

ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး အရာရွိ ၈ ဦးကို စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိကာ မၾကာမီ တရားရုံးတင္ စစ္ေဆးသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူ ခံထားရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အႀကီးတန္းအရာရိွ ၈ ဦးကုိ  လာမည့္ႏွစ္လအတြင္း တရားရုံးတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ပုဒ္မ ၄၀၉ ျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံေနရၿပီး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ကာလအလြန္ လာမည့္ႏွစ္လခန္႔ အၾကာတြင္ အမ်ားႏွင့္သက္ ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ (အပက-၃) ျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ား အေရးယူရာတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ အမႈမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဘဲ ယခုအစုိးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အမႈမ်ားကုိသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ဦးသိန္းဦး အပါအ၀င္ အရာရွိ ၈ ဦးကို ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္း အလဲြသုံးစားလုပ္မႈ ပုဒ္မ ၄၉၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားၿပီး အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ အေရးယူရာတြင္ ယခင္စစ္အစုိးရ လက္ထက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမႈအခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဘဲ ယခု အစုိးရသစ္ လက္ထက္အတြင္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္းသန္း ၃၀ ခ်ထားေပးမည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အရာရွိတဦးေျပာသည္။

“အရင္ေခတ္က အမႈမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအစုိးရသစ္မွာ လတ္တေလာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အမႈေတြ၊ ႏွစ္သိန္းတန္ဖုန္း ခ်ေပးတဲ့ကိစၥ၊ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ၊ ပုဂၢလိက ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြပါ။ အရင္ေခတ္က အမႈေတြပါ ျပန္စစ္ရင္ေတာ့ အားလုံး မီးခိုးၾကြက္ေလွ်ာက္ပါမယ္” ဟု အဆုိပါအရာရွိက ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရလက္ထက္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးမွာ ဦးသိန္းေဇာ္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ဦးသိန္းေဇာ္သည္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း၊  ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားမွာလည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီမွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သားသမီးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ျခစားမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရန္မွာ အလြန္ရႈပ္ေထြးမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရလည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူခြင့္မရွိဟု တရား၀င္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အေရးယူရန္ မျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၄၊ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္၊ ပုဒ္မ ၄၄၅ တြင္ အစုိးရသစ္သည္ ယခင္အစုိးရ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္မႈ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ အမိန္႔ျပန္တမ္း၊ ေၾကညာခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ တာ၀န္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ဆက္ခံရျဖစ္ၿပီး ယခင္အစုိးရအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရုံးခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (မႈခင္း) ဒုတိယ ရဲမွဴးႀကီး၀င္းစိန္ကလည္း ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ၈ ဦး အမႈဖြင့္ခံထားရမႈမွာ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အလြဲသုံးစားမႈမ်ားႏွင့္သာ ဆက္စပ္ၿပီး CID က ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ဆုိသည္။

အေရးယူခံထားရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိမ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ရာထူးခ်ထားခံရျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရ ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အျခားအရာရွိမ်ားကိုလည္း ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္း၊ ပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ေခၚယူေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း ၀ယ္ယူသည့္ ကိစၥ၊ တရုတ္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ ZTE,၊ HUAWEI မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံသားတုိင္း သက္သာစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ၅ ႏွစ္အတြင္း မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း သန္း ၃၀ ခ်ထားေပးမည့္ စီမံကိန္းတရပ္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ ဦးေက်ာ္၀င္းပိုင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၊ ဦးေတဇပုိင္ E-Lite Tech, ရတနာပုံ တယ္လီပုိ႔၊ စက္မႈ ၁ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္ အပါအ၀င္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ IGE ကုမၸဏီ၊ Asia Mega Link ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၃ ခုႏွင့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ ၁၃ ခုက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိၿပီး က်န္ ၁၀ ခု မွာစက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္းကုိ ရာထူးမွ အနားယူခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

သာလြန္ေဇာင္းထက္ႏွင့္ေမရီကုိ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။


10 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. pps၁၂၃၄၅

  အရင္ အစိုးရ လက္ထက္ တံုး က အစိုးရ ဆီက ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ကိုယ္ယူႀကတယ္။
  ရွမ္းျပည္မွာ ဆို ပတၱျမားေတြ ကုန္ၿပီ။ ဘာတင္ဒါမွ မေခၚခဲ့ဘူး။ ကိုယ္နဲ႕ရင္းႏွီးတဲ့လူကို ပဲ ေပါေပါပဲပဲႏွင့္ေပးလိုက္တယ္။
  ကခ်င္ျပည္မွာဆိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေက်ာက္တူးခ်င္ရင္ အစိုးရက ခ်ေပးတဲ့လူဆီမွာ ျပန္ဝယ္ရတယ္။
  ဘာလဲတဲ့ ဥပေဒ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည္ အေရးယူခြင့္မရွိ။
  ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမွ မရွိဘူး။
  လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြ ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ မတရားတဲ့ဥပေဒ…

 2. သန္းေရႊတို႔ကေတာအပိုင္ကိုလုပ္ခဲ့တာပဲ။သူ႕အလွည္က်ေတာ့ေၾကာက္တက္လိုက္တာ။မင္းရဲ႕သားေျမးေတြလက္ထက္ၾကရင္ေသခ်ာေပါက္ဒီအမႈေတြျပန္ေဖာ္ျပီးအေရးယူခံရမွာပါ။မင္းျမင္ခြင့္၊ၾကားခြင့္၊ေတြ႕ခြင့္ရႏိုင္ပါေစ။မင္းရဲ႕ခ်စ္တပည့္ေတြဘာေတြထပ္ျဖစ္အံုးမလဲဆိုတာကို။ငါတိုု႔ျပည္သူေတြကိုႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့အက်ိဳး၊အဓမ္မပစ္စည္းသိမ္းယူခဲ့တာေတြရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ျပန္လည္ျပီးအျပစ္ေပးဖို႔မၾကာေတာတဲအခ်ိန္မွာျဖစ္လာမွာပါ။မင္းရဲ႕ဥပေဒကဘယ္ေလာက္ထိခိုင္မာလဲဆိုတာေစာင့္ၾကည့္ရတာေပါ့။

 3. ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ အေရးယူျခင္း မျပဳရ ဆိုတာက တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚမွာ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေဆာင္
  ရြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ မွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာ၊ အဂတိလိုက္စားတာေတြကိုေတာ့ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တည္ဆဲ အထူးဥပေဒေတြအရ ျပန္
  ေဖာ္ထုတ္ စစ္ေဆး အေရးယူသြားရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္လ်င္အရင္အစိုးရလက္
  ထက္က သူခုိးမွဳ၊ ဓါးျမမွဳ၊ အလဲြသုံးစားမွဳ၊ ယံုၾကည္အပ္ႏွံမွဳေဖာက္ဖ်က္မွဳ ေတြကိုလည္း ဒီအစိုးရလက္ထက္ စစ္ေဆးအေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း မျပဳသင့္ပါဘူး။

 4. ္ေမာင္ေတဇ ။ေမာင္ေနေအာင္ မက္(စ္)ေဇာ္ေဇာ္ တုိင္းၿပည္လုပ္ငန္း ၈၀ ရာႏႈန္းခြဲေ၀ထားၾကတယ္ အေၿခခံလူတန္းစားကေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၃၀ အခ်ိန္ကတည္းကရင္း မြဲၿပီးရင္း မြဲရင္း အခုခ်ိန္ထိပါဘဲ

 5. ၊ HUAWEI ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးသြားရန္ရွိေၾကာင္းဆိုပါလား။
  ့HUAWEI ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ၀င့္ၾကြားစြာေၿပာပါတယ္၊ သူတို့ ရဲ့ HWAWEI ကI main ရံုးခ်ုဳပ္ကို
  သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က လာလည္တာႏွစ္ေခါက္ရွိၿပီတဲ့။ ZTE ၇ံုးခ်ဳပ္ေတာင္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က မသြားလည္ဘူးတဲ့။ ခုေတာ့ ဘယ္လိုၿဖစ္ကုန္တာလဲ။

 6. HUAWEI မ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားကုိလည္း စစ္ေဆးသြားရန္ရွိေၾကာင္းဆိုပါလား
  ့HUAWEI ကသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ၀င့္ၾကြားစြာေၿပာပါတယ္၊ သူတို့ ရဲ့ HWAWEI ကI main ရံုးခ်ုဳပ္ကို သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္ဒီတစ္ႏွစ္္ခြဲအတြင္း လာလည္တာႏွစ္ေခါက္ရွိၿပီတဲ့. သူတို ့ကေအးေဆးပဲတဲ့
  သမၼတၾကီးက ZTE ေတာင္ သြားလည္တာမေတြ ့ရဘူးတဲ့.

 7. သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူ ့အိမ္မက္စိတ္ကူးထဲမွာ
  ဖုန္းေတြက္ု ငါးေထာင္က်ပ္ ႏွင့္ၿပည္သူေတြကုိ ေရာင္းေပးေနသည္။
  လက္ေတြ ့က ယခုဖုန္းတစ္လုံးလ်င္ ႏွစ္သိန္းခြဲက်ပ္။
  သမၼတရံုး၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းက ဖုန္းေစ်းကို ၅ေထာင္အသာထား၊ ၅ေသာင္းေတာင္ေလ်ာ့မရႏိုင္တာကို ယခုတိုင္ ၀န္မခံေသး။
  ဦးပိုင္ က ဂိုတာဖုန္းမ်ားကို ေအာ္ပေရတာမယူပဲ ၈ေသာင္းႏွင့္ နားလွည့္ပါးလွည့္ လုပ္ကာေရာင္းခ်င္ေနၿပီ။

 8. If all are in real issue, it good for us.