လူတိုင္း လွ်ပ္စစ္မီး ဖူလုံေရးသည္ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစ

Hits:6,756
3   | |

လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ရရွိေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္၌ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက မီးလုံေလာက္စြာ မေပးႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုထံ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားလိုက္သည္။

လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ မေပးႏိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နာတာရွည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုလည္း  ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံး၀ျဖတ္ေတာက္ထားၿပီး လူေန ရပ္ကြက္မ်ားကုိ တေန႔ ၆ နာရီ အလွည့္က် မီးေပးရန္သာ ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။

ေႏြရာသီကာလ ျဖစ္၍ ဆည္ေရမ်ား နည္းပါးေနသည့္ အတြက္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏေလ်ာ့က်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုထုထံ အုပ္စုခြဲ၍ အလွည့္က် လွ်ပ္စစ္မီး ခြဲေ၀ေပးေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ေရႊလီ-မန္စီ ေကဗီ ဓာတ္အားလိုင္း၏ တာ၀ါတိုင္ ၄ ခု အား  မိုင္းခြဲခံလိုက္ရသျဖင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဌာနက ဆိုထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ေလ့လာ၍ ယခင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေျဖတမ်ိဳးရလာမည္ ျဖစ္သည္။

တႏိုင္ငံလုံး၌ သုံးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားစုသည္ ေရအားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ပတ္လည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ထိန္းထားႏိုင္ေရး မစီမံႏိုင္ေၾကာင္း ဦးစြာေတြ႕ရသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္ရုံမ်ားမွာ ေရမ်ားေသာ မိုးတြင္းတြင္သာ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီရန္ ထုတ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာေၾကာင့္ ေရနည္းေသာကာလ ေႏြရာသီအတြက္ ဆည္ထဲတြင္ ေရကို တြက္ခ်က္ကာ သိုေလွာင္ မထားႏိုင္၍ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နည္းပညာႏွင့္ စက္ပစၥည္း အရည္အေသြးမမီ၍ေလာ။

ဆႏၵျပသူမ်ား ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသလို ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ တိုင္းတပါးသို႔ ေရာင္းရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေနျခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခု ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရမူ လက္ရွိဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၃၂ ရုံမွ မဂၢါဝပ္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေနႏိုင္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံး ပမာဏမွာ ၁၈၅၀ မဂၢါဝပ္သာရွိေသာေၾကာင့္ က်န္ပိုေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေရာင္းထုတ္ေနေၾကာင္း အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာပါ ေဆာင္းပါး၏ အဆိုအရ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ ၆၁ ႐ံုရွိၿပီး မဂၢါဝပ္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္ရန္ပင္ စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဆိုထားေသာ္လည္း အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္မူ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ား မေတြ႕ရေတာ့ေပ။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္တည္ေဆာက္ဆဲလား၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးမည္နည္း၊ ေပၚထြက္လာမည့္ အက်ိဳးရလဒ္က ႏိုင္ငံ့လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ရန္လား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခင္အတိုင္း ေရာင္းစားရန္ သက္သက္မွ်လား ဆိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးစရာ ရွိေနသည္။

ယခု ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံ့စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖည့္ဆည္းရန္ မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံပိုင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း အတြင္းရွိ ပုဂၢလိကပိုင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားကုိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံး၀ ျဖတ္ေတာက္ လိုက္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံ့ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႀကီးစြာေသာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသည္သာမက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ရုတ္သိမ္း၍ စိတ္ဝင္စားေနေသာ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ေနာက္တြန္႔ သြားေစမည္မွာ အမွန္ပင္။
ယခုမွ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ စြန္႔ပစ္အပူသုံး ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ၊ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀ ထုတ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု ႏွင့္  မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ ထုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စြမ္းအင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အပူတျပင္း စီမံေနသည္မွာ ေကာင္းမြန္ ေသာ္လည္း ေနာက္က်လြန္းေနျပီး ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ျပင္ဆင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ လြန္းလွသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ၊ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ား လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ ရရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အႀကီးအက်ယ္ မထိခိုက္ေစဘဲ ေရရွည္အလုပ္ျဖစ္မည့္ မူဝါဒ၊ ဗ်ဴဟာ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ အေရးေပၚလိုအပ္ေနၿပီဆိုသည္ကို ယခု ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လွည့္မၾကည့္ ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ဆိုး၏ အေမြကို ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေရွး႐ႈ ေဆာင္ရြက္ မွသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖစ္သည့္ “ျပည္သူလူထု ဗဟိုျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ အဓိပၸာယ္ ရွိလာလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


16 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Where is bloody Zaw Min ?

  Aye ..Min ….Yay Tar ….toe tet lar p.
  keep up with this.
  write more. use more strong terms.
  Editorials are important parts of every media.
  good writing. good .
  criticize more about this issue among some other topical topics.
  This our Myanmar is very ‘ disgusting and distressing ‘ . Been for long time. Long long long long long time. country is full of liars and liars and abusers and corrupts.
  no quality people.
  so it is very vital to get ‘ good quality ‘ editorials ….at least.

 2. Kaung Htat Aung

  ၿမစ္ဆုံအတြက္ တရုပ္ၾကီးက ရွစ္လုံးၾကီးကုိ ေဒၚလာသန္း200။ေဇာ္မင္း ကုိ သန္း 50 ၊ ေအရွားေ၀ါလ္ ကို သန္း 50 ေပးၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ယခု အစုိးသစ္မွာ ၿပည္သူေတြရဲ.
  ေတာင္းဆိုမွဳေၾကာင့္ၿမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္လုိက္ရေတာ့
  ေပးထားရတဲ့ေဒၚလာေတြၿပန္ေတာင္းေနၿပီ။ေအရွား၀ါးကေတာ့ၿပန္ေပးတယ္ၾကားရေပမဲ့ က်န္နွစ္ေယာက္ကေတာ့ၿပန္ေပးဘို ့မၿဖစ္နွိင္ေတာ့လို ့အခုလုိမုိင္းခြဲ မီးၿဖတ္ၿပီးၿပည္သူကုိလွည့္စားေနၿပီ။

 3. မ်ဳိးေက်ာ္

  စီမန္ခန္.ခြဲမႈက ကိုယ့္က်ဳိးအတြက္ စီမန္ထားတာမ်ား
  တယ္ ကိုယ့္နိုင္ငံလိုအပ္တာဘယ္ေလာက္ လုံေလာက္ျပီဆိုရင္ ေရာင္းလို.ရတယ္ ခုခ်ိန္မွာ မိုးတြင္းေရာက္ေသာ္လဲဘဲ မီဂါ၀ပ္ကို မူလအတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ေတာ့တရုပ္ကထုတ္မေပးနိုင္ေတာ့ဘူး ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမစ္စုံလုပ္ခြင့္
  အလိုရွိေနတယ္ေလ ၀န္ႀကီးေတြရဲ.ညဏ္ေကာင္းမႈ

 4. မင္းညီ

  အလကားအေၾကာင္းျပခ်က္ မုိင္းခြဲလုိ႔ဆုိရင္ ငါတုိ႔ ျမစ္ၾကီးနားမွာ ဟုိအရင္ျငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အခ်ိန္ကထဲကကုိ မီးမရတာ တေတာင္းစားၾကီးေတြရ႕ဲ…… ဟုိေသခ်င္းဆုိးေဇာ္မင္းေရ မင္းတစ္ေယာက္အတြက္သာ လွ်ပ္စစ္ပုိတာ ျပည္သူအတြက္ကလုိတယ္ဟ ငတုံးရ….. စြတ္ေရာင္းမစားနဲ႔ …… မင္းပုိတယ္ထင္ရင္လဲ ကုိယ္ဟာကုိ လွ်ပ္စစ္ထုိင္ခုံလုပ္ၿပီးထုိင္ ……. မင္းကုိယ္ထဲကုိ လႊတ္ထဲ့လုိက္။

 5. Myanmar need
  Aladdin lighting .

 6. Hey,Myanmar Why you sold out the plenty of gas to other country ? This is not renewable energy.Since 1994,Thailand have no electricity shortage but they don’t sold out their own gas and they don’t use the large volume of their own gas. Myanmar must lesson learn from Thailand and think many way production of power by Geo-thermal,Wind power,Tidal wave power,Gas turbine,Charcoal ,Waste use turbine,Solar power and hydro power etc…etc .

 7. အင္ဗာတာတေစၥ

  ကၽြန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း လိွဳင္သာယာ ျမိဳ႕နယ္(၇) ရပ္ကြက္ထဲတြင္ေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ပိုင္ရွင္ကကၽြန္ေတာ့္ကို တီဗီဖြင့္ဖို႕၊ ေရဒီယိုဖြင့္ဖို႕၊မီးထြန္းဖို႕သုံးပါသည္။ တေန႕ေသာအခါ အမည္မသိလိုင္းမင္းဆိုသူမွ ေဘးအိမ္အတြက္ မီးလိုင္းလာခ်ိန္းရာ ကၽြနဳ္ပ္တုိ႕အိမ္မွ အေအးၾကိဳးတေခ်ာင္း မေတာ္တဆျပဳတ္သြားျပီးထိုသူမွအမွတ္တမဲ့ ေကာက္ျပီးျပန္ခ်ိတ္လိုက္ရာ အျခားအပူၾကိဳးသို႕မွားခ်ိတ္မိသျဖင့္ ကၽြနဳ္ပ္မွာလည္း ဘ၀တပါးသို႕ေျပာင္းသြားရပါသည္။ ေနာက္ဘ၀မွ သိရသည္မွာပိုင္ရွင္မွ မိမိေငြျဖင့္ အင္ဗာတာအသစ္ တလံုးထပ္၀ယ္လိုက္ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

 8. ကိုသူရ

  ေနာင္ အနာဂတ္မွာ ပံုမွတ္မီးရဖို့လိုအပ္ပါတယ္ အခုခ်ိန္မွာ ဓာတ္အား မေလာက္ငွရင္ ေနာင္ကို ေလာက္ငွေအာင္လုပ္ေပးပါ

 9. ကိုသူရ

  မိုင္းခြဲေသာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အားလံုးကို အျပင္းအထန္ ကန့္ကြက္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကလည္း လက္မခံဘူး ဒီလိုသာ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္ေနရင္ ကမၻာနဲ့ခ်ီျပီး ရန္သူျဖစ္မွာပဲ။ အမ်ားျပည္သူ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္လုပ္ရင္ တူေသာ အက်ိဳးေပးမွာပဲ

 10. ပကတိအျမင္

  အားလံုးမီးပ်က္တာကို ကိုခ်င္းစာပါတယ္ တမ်ိဳးျမင္ၾကပါနဲ့ လွ်ပ္စစ္ဌာနဘက္မ လိုက္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး ဌာနအေနနဲ့ တဖက္ဌာနက ဓာတ္အား ရရင္ရသလို ျဖန့္ျဖဴးေပးခ်င္တာျဖစ္မွာပါ အခုအေျခအေန ကလည္း ရသေလာက္ျပန္ျဖန့္ေနတာဘဲျဖစ္တယ္ မ်ားမ်ားျဖန့္ရင္ ဌာန၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရမွာျဖစ္တယ္ မတက္သာလို့သာ မီးကို အခ်ိန္ပိုင္း ဖ်က္ရတာျဖစ္မွာပါ

  • ဘာေတြမတတ္သာေနတာလဲ ဆိုတာ အမွန္ကိုရွင္းျပႏိုင္ပါ့မလား

 11. Plan..Plan….Proper plan.. must do by government. PLS work hard PLS try to solve problem. You stay better life than country people in Nay Pyi Daw.(Full Electricity and full facility)

 12. Very sorry , KIA give electric to MyitKyina, kachin state for 24 hours since 2003. Booming is Myanmar army because they are big . got it.

 13. ကုိသူရ ေရ.. အစုိးရက ေလွ်ာက္ဖြတုိင္းလုိက္မေဟာင္ပါနဲ႔ KIA ကမုိင္းခဲြတယ္လုိ႔ေျပာရေအာင္ ဘယ္မွာလဲသက္ေသ… မုိင္းလဲ မခဲြပါဘူး… အစုိးရ က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကတည္းက မီးအလွည့္က်ေပးမယ္ ေၾကညာထားၿပီးသား.. KIA မုိင္းခဲြတယ္ဆုိတာက အခုမွ.. မုိင္းခဲြမွာႀကိဳသိတာလား.. ဒါမွမဟုတ္ အဲလုိေျပာဖုိ႔ အကြက္ဖန္တာလား… စဥ္းစားေပါ့…

 14. စိုင္းေလး

  ျပည္သူေတြ၇ဲ့ေတာင္းဆိုသံေတြ ေ၀ဖန္သံေတြက
  ေတာ့ တတိုင္းျပည္လံုး ဆူဆူညံ တကမၻာလံုးေတာင္
  လွ်ံေနျပီ ဒင္းတို့ကေတာ့ (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတဦး
  ေျပာသလိုေျပာ၇၇င္ နြားနားမွာ ၈ီတာ တီး၇သလို
  ဘဲ) က်ြဲပါးေစာင္းတီး ျမန္မာစကားပံုကို သူေျပာတာ
  ဟုတ္ပါတယ္ ဒင္းတို့တေတြကေတာ့ အ၇ွက္မ၇ွိၾက
  ဘူးသြားျမဲ၊ စားျမဲ၊ျပည္သူေတြကို ဖိနွိပ္ျမဲဘဲ။

 15. ဖုေရာင္းတိုင္ေရးအားစိုက္ေနခိုက္ခၽြတ္ေခ်ာ္ မႈမ်ားရွိေနတဲ့လွ်ပ္စစ္

  ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရရုံးစိုက္ရာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမူအက်င့္ေဟာင္:မ်ား မေျပာင္းလဲေသးသည့္ အစိုးရရုံးမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္ကို ၾကားသိရပါသည္။ သမတၱႀကီးမွ အထက္ရုံး ေအာက္ရုံး သမတၱရုံး ဟူ၍မရွိ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ ့ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု မ်ားမၾကာမီကာလအတြင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေ တြ ့တြင္မူ အထက္ရုံး ေ အာက္ရုံး ဟူ၍ ခြဲျခားခံရျခင္းမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ အမူအက်င့္ဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလဲရ
  အေတာ္ခက္လွပါသည္။ လူေတြ ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲနိုင္တဲ့ အမူအက်င့္ဆိုးမ်ား က်န္ေနပါေသးသည္။

  ယခု ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  လူငယ္အခ်င္းခ်င္း ေဒါသအေလ်ာက္ အခ်င္းမ်ားၾကရာမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနည္းငယ္ရရွိသြားသည္ကို အေျကာင္းျပ ု၍ တိုင္တန္းျကရာမွ
  ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္သေဘာျဖင့္ သမတႀကီး၏ အမိန္ ့အား လိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္
  ရုံးတစ္ရုံးထဲတြင္ေတာင္မွ ဝန္ျကီးရုံး ဌာနခြဲရုံးဆိုျပီး ခြဲျခားဖိနွိပ္ခဲ့ရာမွ ရရိွရမည့္ အျပစ္ဒဏ္ထက္ အထက္ရုံးဆို၍ အာဏာကုန္သုံးကာ
  အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ား ရွိေနေသးသည္ကို သမတၱႀကီးအား သိရွိေစလိုပါသည္။

  ျဖစ္စဥ္မွာ လ်ွပ္စစ္(၂)ရုံး၊ ဝန္ျကီးရုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မေအးနႏၵာနွင့္ ဌာနခြဲရုံးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ မေအးျမ တို ့ ၂ ဦး အခ်င္းမ်ားၾကရာမွ ၂ ဦးစလုံး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ရာ မေအးနန္ဒါတို႔မွ မေက်နပ္၍ တိုင္ၾကားခဲ့ရာ “အထက္ရုံး ေအာက္ရုံးဟူ၍ မရွိ” ဆိုသည့္ သမတၱႀကီး၏ မူဝါဒအတိုင္း လ်ပ္စစ္(၂)ရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းလူႀကီးမ်ားမွ ” ဘက္မလိုက္ မညွာတာ မငဲ့ကြက္ ” “သူ ့လူ ကိုယ့္လူ” ဟူ၍ မခြဲျခား “ဝန္ျကီးရုံး ဌာနခြဲရုံး”ဟူ၍ မခြဲျခားပဲ အခ်င္းမ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္ခဲ့ခ်င္း အတူတူ မေအးျမ အား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္လိုက္ၾကသည္။ ျပသနာ တစ္ရပ္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ ဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္း ရွိဖို ့အမ်ားႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္း လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မည့္သည့္ျပသနာကိုမဆို ေစ့စပ္ ပိုင္နိုင္စြာ ဆုံးျဖတ္နိုင္စြမ္း ရွိဖို႔အမ်ားႀကီးလိုေနပါေသးသည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ မေအးျမဦး တစ္ဦးတည္းအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ မတရားသျဖင့္ ထုတ္ပယ္မႈမ်ိ ုးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

  ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေကာင္းလႀကီးမ်ား အေနနဲ ့ မိဘအုပ္ထိန္းမႈနွင့္ ေဝးကြာေနေသာ လူလြတ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိဘနွင့္မျခား အမွားကို အမွန္ျဖစ္လာေအာင္ ဆုံးမ သြန္သင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ ့ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ား နွင့္မျခား
  မိသားစု စိိတ္ဓာတ္ထားကာ ေ စာင့္ေရွာကၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ တရားမ်ွတမႈကို အေလးမထား လူစြဲထား၍ အာဏာကုန္သုံးျခင္းမ်ိဳ ုးမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဖို ့ အေ ရးႀကီးပါတယ္။

  သမတၱႀကီးမွလည္း ယခုလို မတရားမႈမ်ိဳးမျဖစ္ပြားေစရန္ ျပသာနာကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိ ုးမက်င့္သုံးပဲ
  လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတရားမ်ွတငဲ့ညာေထာက္ထား စဥ္စားခ်င့္ခ်ိန္တတ္ေသာ ျပည္သူ ့ဝန္ထမ္းေကာင္း လႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည္မ်ား ခ်မွတ္ညြန္ျကား ေပးရန္ အထူးေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္။