အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳဆို

Hits:874
4   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ၾကာ အေမ့ခံျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ အေျခခံ  အလုပ္သမားထု၏ အခြင့္အေရးမ်ား သည္လည္း ခံစားခြင့္ႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ား စတင္ရရွိမည့္ အလားအလာကို ေတြ႔ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္သမားထု ဆိုသည့္ အထဲတြင္ ျပည္တြင္းမွ အလုပ္သမား မ်ားသာမက အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္  အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

မၾကာေသးခင္က ျပည္တြင္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလုပ္ခလစာကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းညႇိကာ ေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေပးရန္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီခဲ့သည္။ မ်ားမၾကာမီ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမ်ား မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ရရွိေရးကိုလည္း ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ျပည္တြင္း စက္မႈဇုန္အလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔၏ အေျခခံလစာ တိုးျမႇင့္ရရွိေရး၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရး တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူမ်ားကလည္း ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အၾကား အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ညႇိႏႈိင္း ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အနီးစပ္ဆံုး အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ အေျဖကို ရရွိခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည္ကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုသည့္ အာဏာရွင္ လက္က်န္စနစ္ကို မသံုးဘဲ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာသည့္ နည္းျဖင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ အတြက္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို တန္ဖိုးထားသည္ဟု ယူဆပါသည္။

ေမလက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္စဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စကားေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္း ဒု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကို ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ စတင္၍ တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးေရး ကတိကို ရရွိခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဥေရာပ ခရီးစဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္ ႏိုဘဲလ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာ ရာ၌လည္း သူတပါးႏုိင္ငံ၌ ဒုကၡခံကာ အလုပ္လုပ္ေနရေသာ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကမၻာက ေမ့မထားရန္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ တရားမဝင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ယာယီႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ မ်ားကို ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးေန ေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ လာဘ္စားသူမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ား၊ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္လိုသည့္ ထုိင္းအလုပ္ရွင္မ်ားေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယခင္က ျမန္မာအစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဘက္က အကာအကြယ္ေပးရန္၊ အေရးတယူ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွာ သူတပါးႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မ်က္ႏွာငယ္ခဲ့၍ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။

ယခုအခါတြင္မူ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္း ေပးလာသည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ရပ္တည္ ေျပာဆို ေပးေနသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအဖို႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္က က်င္းပသည့္ လူမႈေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ လူမႈဖူလုံေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး လစာႏႈန္းထား သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ဥပေဒ ျပဌာန္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရး အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆို လုိက္သည္။

ျပည္သူလူထုကို ဗဟုိျပဳသည့္ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္ေစရမည္ဆိုသည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားမွာ စကားအျဖစ္မွ အေကာင္အထည္ ေပၚစျပဳေနၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

လာမည့္ အနာဂတ္၌ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာမည့္ အေလ်ာက္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားလည္း ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ်လာမည္ ျဖစ္ရာ အစိုးရဘက္မွ လူသား အရင္းအျမစ္ကို တန္ဖိုးထားသည့္ ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံအင္အား တရပ္ျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အတုိက္အခံႏွင့္ အစိုးရတို႔ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းမရွိဘဲ တသေဘာတည္း ညီညြတ္စြာ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ဧရာဝတီက အသိအမွတ္ျပဳ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။     ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *