ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ဝင္ေငြ ႏုိင္ငံအတြက္ သံုးသင့္ၿပီ

Hits:2,382
9   | |

ျမန္မာအစိုးရကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ရန္ အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာဟု ယူဆပါသည္။

အေမရိကန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္လိုသည့္ မည္သည့္ ကုမၸဏီကုိ မဆို သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ ေငြေၾကး စာရင္းဇယားမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ ရွင္းလင္းခ်ျပရမည္ဟု ျပဌာန္းလိုက္ျပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး သမားမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ အားေပးခဲ့ ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြျဖစ္ေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကိုမူ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ယခုမူ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ ဒု ဥကၠ႒ မစၥတာ စတိဗ္ဂေရာ့ဖ္က ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ မၾကာေသးမီ Bangkok Post သတင္းစာ ေဆာင္းပါး ေရး၍ တုိက္တြန္းထားသည္။ ေရရွည္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အရာေရာက္မည့္ ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ တြင္းထြက္ ပစၥည္း တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳရန္ တင္ျပထားသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ေရနံ၊ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း ၂၅ ခုအထိ ရွိေနေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ အထက္ပါအတုိင္း တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္ နအဖ အစိုးရလက္ထက္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္သဖြယ္ သေဘာထားကာ စာရင္းဇယား တင္ျပျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သူ၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ အတြင္း ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား ညီလာခံတြင္ ျမန္မာျပည္၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး တူးေဖာ္ရရွိေနသည့္ တြင္းထြက္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားကို ေဒသခံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္က အသံုးျပဳျခင္း မရွိခဲ့၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ဘဝ အေျခအေနမ်ားမွာ နိမ့္က်ဆဲပင္ ရွိေနေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။

တိုင္းျပည္၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဘိုးဘြားပိုင္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္၊ ယင္းမွ ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ တရပ္လံုး၏ အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္သင့္သည္။ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ ေနရသည့္ အျဖစ္မွ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး ကင္းေဝးေစေရးမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မည္မွ် ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိ မရွိ၊ တာဝန္ယူမႈ ရွိ မရွိ ဆုိသည့္ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ ေနပါသည္။

ယခု အေမရိကန္အစိုးရက သူ႔စည္းသူလံုေစရန္ တာဝန္ယူၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ေထာက္ခံေရး ေရွ႕ေျခတလွမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရကလည္း ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကို အျမန္ဆံုး ဦးေမာ့လာေစရန္ ေစတနာ အမွန္ရွိသည္ ဆိုပါက အဘက္ဘက္က ဝင္လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီမ်ားကို ရယူကာ ႀကိဳးပမ္းသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္း တိုင္းျပည္၏ အဓိက ဝင္ေငြျဖစ္ေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္မွ် အေရးတယူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ သာမက ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပါ ျပသရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။


2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ႏူိ္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳကလက္ရွိအေနအထားမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေနတာပါ ။ အေရးႀကီးတာက “တယုတ္” ေတြလို ဘယ္သူေသေသ ငါတို႔အျမတ္ထြက္ရင္ၿပီးတာပဲ ဆိုတဲ့ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာတဲ့သေဘာထားမ်ဳိးမရွိဖုိ႔ပါပဲ ။

  2. First, We need the law and dutifully. Example In Kachin State, Nobody control their cutting the trees many part who are merchant ,nobody known, some securities and authority demand the money and money , At the Panwah Sub – township area at Kanphant village border gate, that Chinese police occupied , They bring the some mineral ( mine ) what kind of mine , No body know , only money and money at the Myanmar border gate. I have evident photo and video .