ႀကိဳးတန္းေပၚက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

Hits:6,829
14   | |

သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေနျပည္ေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႔ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ျခင္းသည္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္ အရာထင္လာေစေရး အတြက္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အတြက္မူ အေရးပါေသာေျခလွမ္းဟု ဆိုရမည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေထာက္ အကူမျဖစ္၊ အလုပ္မတြင္သူ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ရာထူးမွ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ အနားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔တြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားအၾကား နာမည္ရလာသူ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္ျခင္းမွာ မဆန္းေပ။

သို႔ေသာ္ ဒု ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ အသစ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔မွ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အေရးပါမႈကို အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီး ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လာေစျခင္းကလည္း ထူးျခားသည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ အစုိးရ၀န္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုသြက္လက္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ေနပံုရသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲသာ ေနလိုသူမ်ားႏွင့္ ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ကို မလိုလားသူမ်ားကိုလည္း အုပ္စီးထားမိပံုလည္း ေပၚသည္။

ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒခံု႐ံုးက မွားယြင္းစြာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ အဆုိတင္သြင္းမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ မကြဲလြဲသည္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ဦးသိန္းစိန္၏ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စစ္တပ္ကလည္း အခိုင္အမာ က်ားကန္ေပးေနသည္ဟု ယူဆရသည္။

အမွန္တကယ္လည္း ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေဒသတြင္း ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေရး ျမႇင့္တင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံမွ ရယူရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မွ ျဖစ္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကခ်င္စစ္ပြဲမ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးတြင္ စစ္တပ္၏ အေနအထားမွာ သမၼတ၏ အမိန္႔ကို မနာခံေသာေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးသာ ရေနဆဲျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္း၊ အေဝးေရာက္ အတိုက္အခံမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ နာမည္ပ်က္စာရင္း အမ်ားအျပား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရခုိင္ေဒသပဋိပကၡေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရသူ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္း ၃ ဦးကုိ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ျပဳျခင္းတို႔သည္ ယခင္ စစ္အစိုးရမ်ား၏ တံခါးပိတ္ဝါဒကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ခဝါခ်ခဲ့ၿပီဟု ျပသေနပံုရၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ အေရးပါမႈကို လက္ခံလာေၾကာင္းလည္း ျပဆိုေနသည္။

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အုိဘားမားက ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ကန္႔သတ္ထားမႈအား ဖယ္ရွားလုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ႀကဳံရမည့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ သံတမာန္ေရး ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ယခု အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲသာမက မူဝါဒေရးရာ အေရႊ႕အေျပာင္းေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား မျပတ္မသားဟု အားမလိုအားမရ ထင္ျမင္ေဝဖန္ခဲ့သူမ်ားသည္ပင္လ်င္ အစစအရာရာ တြက္ဆၿပီး ေရွ႕တိုး ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္တတ္သူဟု ေျပာင္းလဲ႐ႈျမင္လာၾကသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရမူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနျဖင့္ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားက တဖက္၊ မေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား တဖက္ျဖစ္သည့္ တံပိုးကိုထမ္းရင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႀကိဳးတန္းေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ေနသကဲ့သို႔ပင္။ က်႐ံႈးျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔သည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနေပသည္။ ယင္းသည္ပင္ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အခရာက်သည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။


6 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ‘ဒု ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ အသစ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ စစ္ဘက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔မွ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္’
  ဧရာဝတီအယ္ဒီတာၾကီးေရ ေသခ်ာစုံစမ္းျပီးမွလည္းေရးပါဦး။ အခုခန့္လိုက္တဲ့ ဒု ဝန္ၾကီးေတြထဲ
  မွာ အလြန္လာဘ္စားျပီး ဝန္ထမ္းေတြအေပၚအာဏာရွင္ဆန္ဆန္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ သစ္ေတာေခတၱညြွန္ခ်ဳပ္(သူ႔လက္ထက္မွာသစ္ေတာဝန္ထမ္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီျပီးျဖဳတ္၊ထုတ္၊
  သတ္လုပ္၊သူ႔အားလာဘ္ထိုး အဖားၾကမ္းသူမ်ားကို အရည္အခ်င္းရွိ/မရွိရာထူးေတြ ေလးငါး
  ဆင့္ထိခုန္ပ်ံေက်ာ္လြွားတိုးေပး၊သူႏွိပ္စက္မွဳေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲျပီး အဆုံးစီရင္သြားသူပင္ရွိ။)
  ဗုိလ္မွဴးၾကီးအျငိမ္းစားဦးေအးျမင့္ေမာင္ပါဝင္ပါတယ္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာသမၼတၾကီး
  မသိတာလား၊သိသိၾကီးနဲ႔႔ပဲ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒုဝန္ၾကီးခန္႔လိုက္တာလားဆိုတာကို
  ေတာ့ႏိုင္ငံေတာသမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္မွပဲသိပါလိမ့္မယ္။ အယ္ဒီတာၾကီးအေနနဲ႔ သမၼတၾကီး
  နဲ႔စကားေျပာခြင့္ရရင္ ဒီကိစၥေလးေမးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။

 2. We are on your same sides,Mr President.

 3. လူဆိုတာေနရာရလာရင္ ဘယ္သူမဆို စားမွာေသခ်ာပါတယ္။ သင့္ရံုစား၊ေတာ္ရံုစားရင္ ႏိုင္ငံ အတြက္ အႏၲရာယ္မရွိပါဘူး။ ေဆြမ်ိဳး(၁၄)ဆက္ေလာက္၀ေအာင္စားၾကမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံမဲြ သထက္မဲြၿပီး နလံထူမွာမဟုတ္ပါဘူး။
  သမၼတႀကီးရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ျပည့္ျပည့္၀၀ေထာက္ခံပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္နဲ႔လုပ္ရင္ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မွာပါ။ အေမစုနဲ႔လက္တဲြညီညီစိတ္ထားမွန္မွန္လုပ္ကိုင္ သြားမယ္ဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ က်ားႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
  ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ႀကီးကိုလဲ စည္စည္ကားကား ရွိေအာင္လုပ္ေပးၾကပါဦး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ ဖြင့္ေပး ၾကပါဦး။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေျခာက္ကပ္ကပ္ပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။
  သမၼတႀကီးနဲ႔ အေမစုကို အားကိုးပါရေစ။

 4. U Myint Hlaing (Minister of Agriculture and Irrigation Ministry) and his members, U Ohn Than, Deputy Minister and some Director Generals are also resigned their position by force. Please check their properties and what they have done.

 5. The article is imaginary.
  The problem is all the writers and commentators from Burma are writing without reference.
  Even the editor does not know how to write an article, but it is not your fault.
  Why!
  Including the editor, there is no one who gets learning and knowledge the basic discipline in Burma.
  The editor, the writer, the commenter should change their writing like the government’s.

 6. Whoever U THein Sein appoints must be highly educated & at least 10-15 yrs of work experience in that field.