ျမန္မာ့ အေျပာင္းအလဲ ဟန္ခ်က္မညီ

Hits:4,052
5   | |

အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီ သြားရာလမ္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ် စိတ္ကူးယဥ္သလို မျဖစ္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ခါးသီးေသာ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ရၿမဲျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အေျခခ်စ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တျဖစ္လဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲကို အလုပ္မတြင္ေစေသာ ဘက္မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအတြင္း ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသူမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပိုအရွိန္ျမႇင့္ရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူအမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ကူညီအားျဖည့္ ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ယူဆခဲ့ၾကသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးစီးသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သည္ အေျပာင္း အလဲအတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကို အေစာတလ်င္ ျပဳစုျပဌာန္းေပးရမည့္အစား အေျခခံဥပေဒခံု႐ုံးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးမျဖစ္သည့္ အေသးအဖြဲမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စတင္ဝင္ေရာက္စႏွင့္မတူ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ား ယခုအခါ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ပါးစ ျပဳလာေနၿပီျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တည္ေထာင္ေရးတြင္ အေျခခံက်သည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေျမယာႏွင့္ အလုပ္သမားအေရး ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို လက္ေတြ႔သယ္ေဆာင္လာေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကိုပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မတင္မက်ျဖစ္ေနရသည္။ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရးတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈအေပၚ ကာကြယ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ရမည္မွာ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာလြန္းလ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလာနည္းေပလိမ့္မည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ေရးတြင္ တျခားအေရးပါသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ေရးကဲ့သို႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွတပါး တိုင္းျပည္၏ အလုပ္သမားအင္အားကို အရင္းအႏွီးျပဳမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က ၎တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ တိုင္းျပည္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာကြဲမ်ားကို မည္မွ် သည္းခံဆက္ဆံသနည္းဟု ႐ႈျမင္သုံးသပ္တတ္သည္။ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ေျပလည္ျခင္းသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနသည့္ ေစ်းကြက္တြင္ အားသာခ်က္တခု ျဖစ္သည္။

ခါးသီးဖြယ္အမွန္တရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ေၾကာင့္သာမဟုတ္၊ သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား သည္းမခံမႈ၊ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈမ်ား နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တိုးတက္ေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားဟု ေတြးထင္ထားသူမ်ားပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားရွိၾကေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ မစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ယ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ သံဃာမ်ား၏ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ကင္တာနာကို ကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈကို ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ေရးသားေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲလာၿပီဟု ဆိုေနၾကေသာ္လည္း ဘယ္ကိုမွ် မေရာက္ေသးသည္ကို သတိျပဳရေပမည္။ ယခုမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ခရီးထြက္ရန္ တာစူစျဖစ္သည္။ တျခား ခရီးေပါက္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ပင္ ကုန္း႐ုန္းလုပ္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာနတံခြန္လႊင့္ရေလာက္ေအာင္ အေနအထားလည္း မရွိေသးေပ။

ထိုအေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္ေနေသာ ကမာၻ႔ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပင္ သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလည္ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရသည္။ ေနာက္ဆုံးက လိုက္မည့္သူမ်ားအဖို႔ တြဲေခၚမည့္ ခ်စ္ခင္သူေပါေလ ပိုေကာင္းေလပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ကမာၻ႔ရြာတြင္  လူရာမဝင္ေသာ၊ ရန္လိုမုန္းထားရွိေသာ၊ ေလ့လာစူးစမ္းလိုစိတ္ မရွိေသာ ခံကတုတ္က်င္းထဲမွ စိတ္ထားမ်ိဳး အတိတ္တြင္ ထားရစ္ခဲ့သင့္ေပၿပီ။

အျမင္က်ဥ္း အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသည္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ ျပန္လည္အားယူ ေခါင္းေထာင္ေနရေသာ တိုင္းျပည္၏ ပံုရိပ္ႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားကို သယ္ယူလာမည့္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကူးလူးေပါင္းစည္းမႈမ်ားကို ပ်က္ဆီးေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္သူမ်ား အျမင္က်ယ္ၿပီး အမွန္တရားအတြက္ အမုန္းခံရဲရမည္။ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးမွ ႐ုန္းထြက္မွသာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ သိကၡာရွိေသာ သမာသမတ္ မွ်တေသာ ေလးစားမႈ ရေပလိမ့္မည္။

အေကာင္းဆုံးအေျဖမွာ တိုင္းျပည္ေရရွည္အက်ိဳးကို ၾကည့္ရန္သာ ရွိသည္။ သြားရမည့္ခရီးကား ေဝးေသး၏။ ေျခသာလ်င္ ယာဥ္ရွိကုန္၏။ ခရီးေပါက္မည္၊ မေပါက္မည္မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလားမ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတသိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္မည့္ အေနအထားပင္တည္း။     ။


23 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. တုိ တုိ ဘဲ—-ေနာက္ ၿပန္ မ လွဲ. ႏို င္ ဘူး—–ခက္ မယ္–ၾကာ မယ္–ေရွ့ ဆက္ မယ္–။ ေႏွး တဲ. အ ခါ ေႏွး မယ္–ၿမန္ တဲ့ အခါ ၿမန္ မယ္—–ဥ ပ မာ– နီး နီး စပ္ စပ္ -ထိုင္း–ပုံ စံ နဲ. တူ မယ္–။ စ စ္ တပ္ ၀င္ အုပ္ ခ်ဳ ပ္ ရင္ လဲ–ခ ဏ ေပါ့ ။ ဒီ မုိ က ေ၇ စီ စ နစ္ က ေတာ့ အ ၿမဲ ရွ င္ ေန မယ္–။ ေစ်း ကြ က္ ဆက္ ရွင္ ေန ရင္ ရ ၿပီ–။ တံ ခါး မ ပိတ္ ရင္ ရ ၿပီ–။ ဒါ ေၾကာင့္– WE ARE –ON THE HIGH-WAY–လုိ.-တင္ ေန တာ ပါ–။ ( ခုိင္ လုံ တဲ့ အ ေၾကာင္း ရိွ တယ္)–ေၿပာ ၿပ ခြင့္ မ ရွိ ပါ–။

 2. ကြၽႏ္ုပ္အျမင္နဲ႕ ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သည္ မရင့္က်က္ေသးဟုမျမင္ပါ ခံုရံုးမွာရွိတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းကိုတြယ္တာသူမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူဆႏၵ မပါဘဲ ခုံရံုးက အာဏာရွင္ဆန္စြာ ဆံုးျဖစ္ေနျခင္းကိုရပ္တန္႕သင့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပေဒ ၏အထက္တြင္ ခံုရံုးလဲမရွိသင့္ပါ။

 3. သံုးသပ္ခ်က္ကေကာင္းတယ္ဗ်ာ..တခုေလးေၿပာပါရေစ..နုိင္ငံတုိင္းရဲ့အမဴိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ပါဗ်ာ..ယာဥ္ေက်းမွုအေမႊအႏွစ္..ဒါေလးေတြအေၿခခံေတာ့က်န္မွ ရွိအံုးမွ.ထင္ပါတယ္

 4. I am also like it. It is same with my view. Thank Irrawaddy.

 5. Dear Ko Aung Zaw
  Whenever I read your editorial, my eyes shed tears.
  How nice It would be if many Burmese people have same heart and intelligence like you. You are much more than being smart. You heart is so beautiful. I can feel manifestation of Buddha Dhamma in you.

 6. စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရ ဦးေရႊမန္း ဦးစီးသည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္သည္ အေျပာင္း အလဲအတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ေနရသည္။

  လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကို အေစာတလ်င္ ျပဳစုျပဌာန္းေပးရမည့္အစား အေျခခံဥပေဒခံု႐ုံးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးမျဖစ္သည့္ အေသးအဖြဲမ်ားႏွင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနခဲ့သည္။

 7. ပါႀကီးဖုိး

  ဦးသိန္းစိန္န႔ဲ ဦးေရႊမန္းၾကားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနသလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါ။ ဆင္းရဲသား သာမာန္ျပည္သူျပည္သားမ်ားကုိ ေထာက္ထားကာ တုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားက အျမင္က်ယ္ၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ထားရွိဖုိ႔က အေရးအႀကီးဆုံးပါ။ မိသားစုတစ္ခုရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚမွာ မ်ားစြာ တည္မွီပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္မႈ တစ္ခုခုဟာလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အနာဂတ္ဘဝအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံးရဲ႕ ဘဝေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ညံ့ဖ်င္း ယုတ္မာတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ဆရာ့ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အေတြးအေခၚ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကုိ အေမြမဆက္ခံမိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

  • ထပ္သိတာေလးေတြရွိရင္လဲတင္ေပးပါအံုး။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

 8. For more than half of a century, Burmese dictatorship regime had brainwashing Burmese people for the purpose of to support them as they are nationalist. So today there is no wonder that blind nationalism has addicting with Burmese society. Just look at how the perspective of the majority of Burmese people toward on the non-Burman ethnic people in the country, they might badly hate Burmese dictators but they surely loved their propaganda very much.

 9. အန္တီစု မွ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကို ခိုင္ၿမဲေစ ရန္လူစု ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ မျမန္လြန္းေသာ ျပဳျပင္ေျပႈာင္းလဲမႈ့သည္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္တိုးတက္နိုင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ေနသည္ ဟုဆိုကာ ဆင္းရဲခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး တင္ဒါေတာင္ မေခါ ေသာ ပဲ တပည့္မ်ား ကို လက္သိပ္ ထိုးေပးတတ္ေသာ ဝန္ႀကီး မ်ားကို စာရင္းစစ္ က ေတြ႔ခဲ့ျခင္း သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေႏွာင့္ေနးေစသည္ ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ စနစ္ေကာင္းေစခ်င္ေသာ လူမ်ား အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့ေစခ်င္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြး ေနသည္ဆိုၿပီး သူတို႔ခန္႔ထားေသာ တိုင္းရင္းသာ း အမတ္မ်ားကိုေတာင္ အားမကိုးပဲ တိတ္တိတ္ပံုး လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ တိုင္းျပည္မွာ တည္ျငိမ္လာ မည္ဆိုတာ ကိုေတာင္ ေျပာ မရေအာင္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။
  သမၼတ သည္ မည္သို႔လုပ္ေနသည္ ကို သမိုင္းက သက္ေသ ျပပါလိမ့္မည္။

  ျမတ္ေမာ္
  တရုတ္ျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေလ့လာသူ

  ဖုန္း ၀၉-၅၁၂၈၉၀၈၊ ၁၈၆၈၇၁၈၀၃၉၀

  • လူပိန္းေတြနားလည္ေအာင္အက်ယ္တ၀င့္္ရွင္းျပေပးရင္ေကာင္းမယ္

 10. အမ်ိဳးသား ေရ စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ မ်ိဳးက ရွိေနသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..က်န္တဲ ့ႏိုင္ငံေတြ မွာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေျပာသလို ျပင္းထန္တဲ ့အမ်ိဳးသားေရ း စိတ္ဓာတ္ ေတြ ေပ်ာက္ကုန္လို ့ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္လဲ ဆိုတာ နည္းနည္းေလ့လာႀကည့္ပါ..အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ မရွိရင္.. ႏိုင္ငံသားေတြရဲ ့အခြင့္အေရးေပ်ာက္မယ္..ယဥ္ေက်းမွဳေပ်ာက္မယ္..ဘာသာတရားေပ်ာက္မယ္..သူမ်ားေတြ အခြင့္အေရးယူတာခံရမယ္..အထူးသျဖင့္ မဖြင့္ျဖိဳးေသးတဲ ့ႏိုင္ငံေတြမွာဆို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ႀကီးစိုးျပီး..ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္ေတြ က မ်က္ႏွာငယ္ရႏိုင္ပါတယ္.ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေႏွးေႏွးပဲ သြားသြား အဲဒီ စိတ္ဓာတ္ က ေတာ ့လို ကို လိုပါတယ္. က်န္တဲ ့ႏိုင္ငံေတြ က မေက်နပ္ေတာ့ေကာဘာျဖစ္သတုန္း..သူ တို ့ႏိုင္ငံမွာ မဟုတ္တာပဲဗ်ာ..ဟုတ္တယ္မလား.ႀကည့္စရာမလိုပါဘူး..ျပီးေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့သည္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ သည္းခံျပီးခဲ ့ပါျပီ..ဘာကိုဆိုလို လဲ ဆိုတာေတာ့ သေဘာေပါက္သင့္ပါတယ္..အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြနဲ ့ေတာ ့ႏွိုင္းနဲ ့ေလ..နဂိုတကည္းက သူမ်ားေျမသြားလုျပီး ေနတာကိုဗ်..အဲဒါကို united state မလုပ္လို ့ရမလား..ျမန္မာ ဆိုတာ က်ဳပ္တို ့ဘိုးဘြားေတြရဲ ့ႏိုင္ငံစစ္စစ္ဗ်..ကၽြန္ေတာ္ တို ့ႏိုင္ငံဗ်..united state အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး..အသည္းနာတယ္…

 11. Dear outstanding Editor
  Basically, we appreciate and gree with your article.
  We need to study the situations of similar, but in better position, neighbor countries like Cambodia or Laos how they have achieved to gain such level of wealth.
  Cambodia had achieved significant progress under the guidelines and advisory of Mr. Thaksin, Former Thai PM. Now, what kind of people are around our President who has sincere heart to bring up Myanmar to a certain level of wealth. I believe he need to reconsider this matter seriously if he wants to gain real economical progress. An outstanding economist or politician from the ASEAN area may help boast his plan by providing golden advice.

 12. I appreciate your article. You have learn,and wise enough, to think,greatly.You know the World is in 2012,yet,the majority of Burmese,are left behind,and still their mind is in 1960’s.How much are we,develop?How much do we earn?How did the native people of the host countries treated to Burmese?Have we forgotten about the bitterness of Junta’s ruling,from 1962 till now? Have we forgotten about the General’s Wealthiness and our people poverty? Can we totally stand on our own feet? Do we”Burmese” came from ,one of the Empire,to become proud for nothing? Did we know that “no man is an island”?

 13. i like this post…thank editor..

 14. စတာကေတာ့ဘယ္သူလည္းမသိပါ။ ကာလကမျကာေသးေတာ့ရက္စဥ္သမိုင္းနဲ့ခ်ိန္ထိုးသုံးသပ္ရပါမည္။ လစာဘယ္ေလာက္ရသင့္/မသင့္ ေကာ္မတီေတြျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိ/မရွိ လစာေတြေလ်ွာ့ယူလို့ရ/မရ စက္မွုဖြံ့ျဖိုးေရးဝန္ျကီးဌာနဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ ယခင္ဒုသမတ(၁)တကယ္က်န္းမာေရးေကာင္း/မေကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ုပ္ သတ္ထုတြင္း The Voice ျဖစ္စဥ္ အုပ္ခ်ုပ္ေရးနဲ့ ဥပေဒျပုေရး ျကားညွပ္သြားတဲ့ ခုံရုံး ျဖစ္စဥ္ Reform သြက္သြက္လုပ္ဖို့ FDI ေမ်ာ္ သမတျကီးႏွင့္ ျကံ့ျကာေနတဲ့ ရင္းႏွီးျမွပ္မွုဥပေဒ စသျဖင့္ သုံးသပ္ ေရးသားေပးျကပါ။

 15. ဧရာဝတီ ့ ့ ့ ့ Soe Moe ေျပာသလိုသုံးသပ္ေပးပါ

 16. ဟိန္းထက္ေျပာတာသိပ္သေဘာက်ပါတယ္။ စီးပြားေရးကို အေလာတႀကီးလုပ္လို႕မရပါဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕လက္ခံလာႏိုင္မႈအတြက္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္ရမွာလား၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ရင္းႏီွးလိုက္ရမွာလား၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားစစ္စစ္မဆို ကိုယ့္တိုင္းျပည္ႏွင့္ ကိုယ္လူမ်ဳိးအေပ်ာက္မခံႏိုင္ၾကပါ။ ျပည္သူသေဘာထားကိုလိုက္ေရာတာ သမတႀကီးမွန္ပါ တယ္။ ျပည္သူနဲ႕အစိုးရ တသားထဲျဖစ္ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီပဲလို႕ထင္ပါတယ္။

 17. Don’t jump to a quick conclusion that Aung Zaw is very intelligent. He does not have enough knowledge about business and economics. He’s just an political critiques. He does not know how important is the growth of domestic business in a nation. He needs to go to a school of business to learn the subject. He is only obsessed with foreign investment in Myamar. You cannot ignore the development of local business. Every country has the plan to protect the interest of their local business.
  As well, I think his political views are somewhat imbiguous. In his other article, he talked about the responsibility of previous governments to punish the military intelligence agents who killed ABSDF in Kachin state. It is very impossible at this time of reforming period. By commenting so, he is dragging into the past and does not go forward. I think he was creating the problem and delay for reforming process. Now, in this article, he hinted he wants to move forward.
  He’s double tongued like all pundits who get paid to write the way they were instructed. Don’t believe whatever is written and printed in the news. You have to keep watching him and see who he is supporting. I think he tried get favour from Thein Sein government recently.