တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စဖို႔လိုၿပီ

Hits:7,439
12   | |

အေမရိကန္အစိုးရ ဌာနေပါင္းစံုမွ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ပါဝင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာျပည္ကို လာေရာက္ခဲ့ၿပိး ဒု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ ဝီလီယံ ဘန္းစ္ လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္လာကာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္မွာ အေမရိကန္သမၼတ အိုးဘားမားအစိုးရ၏ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒသစ္ကို ေနာက္ထပ္ အဆင့္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေျခလွမ္းဟု ဆိုရမည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္ အတြင္း ျမန္မာ့ ပို႕ကုန္ တင္သြင္းခြင့္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္ကလည္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရးကို အိုဘားမားက လက္မွတ္ေရးထိုး လိုက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျပန္အလုပ္ လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလာၾကရသည္။ ၿပိးဆုံးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားပါ ပါဝင္ေနသျဖင့္ အေမရိကန္၏ ျမန္မာ ခရီးစဥ္ ရလဒ္သည္ စီစဥ္ေနဆဲ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား အေပၚ ဩဇာ သက္ေရာက္မည္ သာမက ေဒသတြင္း အေမရိကန္ ဦးစီးေသာ စစ္ေရးပူးတြဲ ေလ့က်င့္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ ပါဝင္လာေစေရး လမ္းဖြင့္သြားႏိုင္လိမ့္မည္။

သို႕ရာတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲ က်န္ရွိေနေသးျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးတိုင္ မရပ္စဲႏုိင္ေသးျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားတိုက္ခိုက္မႈမ်ား တအံုေႏြးေႏြးျဖစ္ေနျခင္း၊ လူမႈေရး စီးပြားေရးတို႕တြင္ မတရားမႈမ်ားႏွင့္ မပြင့္လင္းမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္မွ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႕တြင္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပးရန္ စီစဥ္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္မႈရွိ မရွိ တဘက္ကလည္း သံသယ ရွိေနေသးသည္။

ယေန႕အခ်ိန္ကား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ထို႕ထက္ပို၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အႀကီးမားဆံုုး အခက္အခဲအျဖစ္ သံသယ ဆက္ရိွေနေသးသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။  လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးပံုတပံုကို ယူထားျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အမိန္႔အာဏာရွိေနျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ အဓိက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ မရွိျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တသီတတန္း အတြက္ တာ၀န္မခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို မဖန္တီးေပးႏိုင္ေသးျခင္းမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေလးဖင့္ေနေစေသာ ေနာက္ျပန္ဆြဲ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ တိုင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္၏ ေလးပံုုတပံုုနီးပါး သုံးစြဲေနေသာ္ျငား တပ္အင္အား သုံးသိန္းခြဲကို လူလုံးထြက္ေအာင္ မေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ “ကိုယ့္ရိကၡာ ကိုယ္ဖူလံုေရး” အတြက္ ရွာေဖြရပ္တည္ေနရကာ နယ္ေျမခံမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနေစျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကဲ့သို႕ တရားမဝင္ အလုပ္မ်ားတြင္ ပတ္သက္ ဆက္စပ္လာသည္ အထိ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္မွာလည္း အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အတြင္း လူမ်ိဳး ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကလည္း လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား သံသယကို ပိုႀကီးထြားေစရန္သာ ျဖစ္ေနေစသည္။

ကေလးစစ္သား သုံးစြဲမႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼ ေစာ္ကားမႈ၊ ေပၚတာဆြဲ၊ အရပ္သားမ်ားကို ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေခတ္မီတပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္မွာ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပုခုံးေပၚသို႕ က်ေရာက္ေနသည့္ ႀကီးမားေသာ သမိုင္း၏ တာဝန္ပင္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားျခင္း၊ အရပ္သားအစိုးရက စစ္တပ္အား ႀကီးၾကပ္မႈကို လက္ခံျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းတို႕ျဖင့္သာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုအၾကား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တရားဝင္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


11 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. excellent article,
  right time saying right thing
  needs reformation of tatmataw towards more public accepted Institution in terms of promoting democratic society

  • ရဲမင္းေအာင္

   Our patriotic Military (Army,Navy and Air force) need to upgrade more powerful,
   high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and internal enemies .
   We support our Military……carry on my fri Sunny.

 2. မင္းမ်ုိ ုးနုိင္

  တပ္မေတာ္လုိ့အေခာ္ခံေနရေသးတာေမာင္ရင္တုိ့တေတြကံေကာင္းတယ္လုိ့က်ုပ္ကေတာ့အဲသလုိဆုုိခ်င္တယ္။တကယ္တမ္းျပန္ျပီးေတြးျကည့္ျပန္ေတာ့ေမာင္ရင္တုိ့လုပ္သြားခဲ့ပုံေတြ လတ္တေလာလုပ္ေနပံုေတြဟာတပ္မေတာ္ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြမွမဟုတ္ပဲ၊ေမာင္ရင္တုိ့လုပ္ရပ္ေတြကသူခုုိးဒါးျပေတြရဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ့ဘာမွမထူးဘူးဆုိတာယဉ္ေက်းတဲ့မိဘေတြကေပါက္ဖြားလာသူဘယ္သူ့ေမးေမးသူတုိ့ကေတာ့ဟုတ္တယ္လုိ့ေျဖျကမွာေျမျကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။ ငရဲအုိးဂ်ုိးမကပ္ရင္ေတာင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားရုံးမလြဲမေသြတက္ရေတာ့မယ့္ေမာင္ရင္တို့အဘေတြသံေ၀ဂမရျကေသးတာအံ့ပါရဲ့။ ဒီဘူဒါးစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ျကီးေတြဟာတခ်ုိ့ပုတီးေကာက္ဆြဲျပီးအျပစ္ကလြတ္ရာလြတ္
  ေျကာင္းပါးစပ္ကဟုိရြတ္ဒီရြတ္လုပ္ေကာင္းလုပ္ေနျကမွာျမင္ေယာင္ေနမိိပါေသးရဲ့။တဘက္
  ကလည္းေလာဘေတြအေသာမသတ္နုိင္ေသးေတာ့အာဏာကုိလည္းလက္မလြတ္နုိင္၊ သူ့တပည့္ေတြကိုျကုိးကုိင္ျပီးအုပ္ခ်ုပ္ေနရတာေလာက္အရသာမိ်ုးဘယ္မွာရွာေတြ့နုိင္ေတာ့
  မွာလဲဆုိျပီးအာဏာယစ္မူးလုိ့ေကာင္းတုန္း။”ငါတုိ့တေတြဘာပဲလုပ္လုပ္လုပ္နုိင္တယ္၊ဘယ္
  သူမွငါတုိ့ကုိမလွန္ရဲပါဘူးကြာ”ဆုိျပီးေျကြးေျကာ္ေနမွာေသခ်ာတယ္။
  ဒီလုိအခ်ိန္မွာတပ္ထဲကျမတ္ကုိကိိုတခ်ို့ကလည္းဘယ္နည္းဘယ္ပုံအခြင့္အေရးရနုိင္မလဲ
  ဆိုျပီးတကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ျကံစည္အားထုတ္မွုေတြနဲ့ကုိယ့္မုိက္တြင္းကုိနက္သည္ထက္
  နက္ေအာင္အျပုိင္အဆုိင္တူးေနျကမွာမလြဲပါ။ေျပးျကည့္စရာေတာင္လုိမယ္မထင္ဘူး။
  ထုိ့နည္းတူစြာအထက္ကသူတုိ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့အာဏာယစ္မွူးတာေတြ၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္
  သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းဖိနိပ္ညင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ေနတာေတြကုိသိနားလည္ေပမယ့္၊အခ်ိန္အ
  ခါနဲ့အေျခအေနမေပးေသးလုိ့ထျကြေတာ္လွန္ေရးမလုပ္နုိင္ေသးေပမယ့္တပ္မေတာ္ကုိ
  ျပန္ျပီးအဖတ္ဆယ္နိင္ဖို့ျကံဆေနတဲ့မ်ုိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြ (တပ္သားမွဗုိလ္မွူးအဆင့္ထိ)
  အေျမာက္အမ်ားရွိေနျကေသးတယ္ဆုိတာကုိယံုျကည္ေနျကတဲ့အဖိနွိပ္ခံျပည္သူေတြသန္း
  ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ တေန့ေတာ့လည္းအေမွာင္ကုုိျဖုိခြင္းဖုုိ့၊မတရားမွုေတြဆိတ္သုဉ္း
  ျပီးျပည္သူေတြအတြက္အမွန္တရားေဆာင္က်ဉ္းေပးဖုိ့မ်ိုးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြနဲ့ဒီမုိ
  ကေရစီနဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိိလားတဲ့ျပည္သူေတြလက္တြဲသြားျကဖုိ့နည္းလမ္းကလြဲျပီးတျခား
  ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမေတြ့ျမင္ရေသးေျကာင္းသေဘာေပါက္မိပါသည္။
  ကဘာ့တံေတြးခြက္ထဲပက္လက္ေမ်ာေနတဲ့ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိျပန္ျပီးအဖတ္ဆယ္နုိင္ဖုိ့အေရးသည္ရဲေဘာ္တုိ့အေရးျဖစ္သလုိဗမာတျပည္လံုးရဲ့အေရးျဖစ္ပါသည္။အတုအေယာင္အားလုံးက်ဆံုးပဿါေစ။အာဏာရွင္ဟူသမွ်က်ဆံုးျပီးဗမာတျပည္လုံးျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

 3. မင္းမ်ုိ ုးနုိင္

  တပ္မေတာ္လုိ့အေခာ္ခံေနရေသးတာေမာင္ရင္တုိ့တေတြကံေကာင္းတယ္လုိ့က်ုပ္ကေတာ့အဲသလုိဆုုိခ်င္တယ္။
  တကယ္တမ္းျပန္ျပီးေတြးျကည့္ျပန္ေတာ့ေမာင္ရင္တုိ့လုပ္သြားခဲ့ပုံေတြ လတ္တေလာလုပ္ေနပံုေတြဟာတပ္မေတာ္ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြမွမဟုတ္ပဲ၊ေမာင္ရင္တုိ့လုပ္ရပ္ေတြကသူခုုိးဒါးျပေတြရဲ့လုပ္ရပ္ေတြနဲ့ဘာမွမထူးဘူးဆုိတာယဉ္ေက်းတဲ့မိဘေတြကေပါက္ဖြားလာသူဘယ္သူ့ေမးေမးသူတုိ့ကေတာ့ဟုတ္တယ္လုိ့ေျဖျကမွာေျမျကီးလက္ခတ္မလြဲပါဘူး။ ငရဲအုိးဂ်ုိးမကပ္ရင္ေတာင္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားရုံးမလြဲမေသြတက္ရေတာ့မယ့္ေမာင္ရင္တို့အဘေတြသံေ၀ဂမရျကေသးတာအံ့ပါရဲ့။ ဒီဘူဒါးစစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ျကီးေတြဟာတခ်ုိ့ပုတီးေကာက္ဆြဲျပီးအျပစ္ကလြတ္ရာလြတ္
  ေျကာင္းပါးစပ္ကဟုိရြတ္ဒီရြတ္လုပ္ေကာင္းလုပ္ေနျကမွာျမင္ေယာင္ေနမိိပါေသးရဲ့။တဘက္
  ကလည္းေလာဘေတြအေသာမသတ္နုိင္ေသးေတာ့အာဏာကုိလည္းလက္မလြတ္နုိင္၊ သူ့တပည့္ေတြကိုျကုိးကုိင္ျပီးအုပ္ခ်ုပ္ေနရတာေလာက္အရသာမိ်ုးဘယ္မွာရွာေတြ့နုိင္ေတာ့
  မွာလဲဆုိျပီးအာဏာယစ္မူးလုိ့ေကာင္းတုန္း။”ငါတုိ့တေတြဘာပဲလုပ္လုပ္လုပ္နုိင္တယ္၊ဘယ္
  သူမွငါတုိ့ကုိမလွန္ရဲပါဘူးကြာ”ဆုိျပီးေျကြးေျကာ္ေနမွာေသခ်ာတယ္။
  ဒီလုိအခ်ိန္မွာတပ္ထဲကျမတ္ကုိကိိုတခ်ို့ကလည္းဘယ္နည္းဘယ္ပုံအခြင့္အေရးရနုိင္မလဲ
  ဆိုျပီးတကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ျကံစည္အားထုတ္မွုေတြနဲ့ကုိယ့္မုိက္တြင္းကုိနက္သည္ထက္
  နက္ေအာင္အျပုိင္အဆုိင္တူးေနျကမွာမလြဲပါ။ေျပးျကည့္စရာေတာင္လုိမယ္မထင္ဘူး။
  ထုိ့နည္းတူစြာအထက္ကသူတုိ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့အာဏာယစ္မွူးတာေတြ၊ ကုိယ့္တုိင္းျပည္
  သူျပည္သားအခ်င္းခ်င္းဖိနိပ္ညင္းပမ္းသတ္ျဖတ္ေနတာေတြကုိသိနားလည္ေပမယ့္၊အခ်ိန္အ
  ခါနဲ့အေျခအေနမေပးေသးလုိ့ထျကြေတာ္လွန္ေရးမလုပ္နုိင္ေသးေပမယ့္တပ္မေတာ္ကုိ
  ျပန္ျပီးအဖတ္ဆယ္နိင္ဖို့ျကံဆေနတဲ့မ်ုိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေတြ (တပ္သားမွဗုိလ္မွူးအဆင့္ထိ)
  အေျမာက္အမ်ားရွိေနျကေသးတယ္ဆုိတာကုိယံုျကည္ေနျကတဲ့အဖိနွိပ္ခံျပည္သူေတြသန္း
  ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ တေန့ေတာ့လည္းအေမွာင္ကုုိျဖုိခြင္းဖုုိ့၊မတရားမွုေတြဆိတ္သုဉ္း
  ျပီးျပည္သူေတြအတြက္အမွန္တရားေဆာင္က်ဉ္းေပးဖုိ့မ်ိုးခ်စ္တပ္မေတာ္သားေတြနဲ့ဒီမုိ
  ကေရစီနဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုိိလားတဲ့ျပည္သူေတြလက္တြဲသြားျကဖုိ့နည္းလမ္းကလြဲျပီးတျခား
  ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမေတြ့ျမင္ရေသးေျကာင္းသေဘာေပါက္မိတယ္။
  ကဘာ့တံေတြးခြက္ထဲပက္လက္ေမ်ာေနတဲ့ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိျပန္ျပီးအဖတ္ဆယ္နုိင္ဖုိ့အေရးသည္ရဲေဘာ္တုိ့အေရးျဖစ္သလုိ
  ဗမာတျပည္လံုးရဲ့အေရးျဖစ္ပါတယ္။အတုအေယာင္အားလုံးက်ဆံုးပဿါေစ။အာဏာရွင္ဟူသမွ်က်ဆံုးျပီးဗမာတျပည္လုံးျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။

 4. ီိိိိDefense budget is not 1/4, but it is 50%—-amazing

 5. Very good article highlighting the realities of present Myanmar Tatmadaw. Our Country need Tatmadaw of quality and patriotism as our beloved Tatmadaw who gave their lives for Myanmar Independence in 1940s. Now we really wish our Tatmadaw to go back to their Barracks and serve the people with dignity, integrity, sincerity and professionalism. The people would love to support them and their family for reasonable living standard. They don’t need to rob the properties from the people who are feeding them. Thank you

 6. I truely support excellent article and min myo naing’s comment.

 7. Of course,I have totally agreed and supports,this article and all the above comments,which are 100% correct and true. Many people without knowledge or lack of experience in political field,just blindly support to this current Government,who is only shouting for Democracy, But, never follow an inch of Democracy way.Still many many things,have to be change.I know that changes needs time, but till now nothing is strange and change.So, how to believe,that,there will be changes,people are still poor,even some are worse than before,and many Human Rights,99% needs to change.But,the Multi Billionaires Generals and their cronies,can take out their freezing money,outside of Burma, and it is very funny to knows that ,They (Juntas),can cheat the whole world.

 8. We know that the Burmese army is just a pocket army since ’62. They portect their own group of top brass and fill their own pocket endlessly making the country one of the poorest of the world. There is no efective healh care system, educational system is very sub-sub-standard, communiction is almost nil and corruption and bribery is rife. The pocket army has systematically destroyed ther infrastructure system morality for donkey years.
  Anyway we start to see the small light at the end of the tunnel. Oppisiton parities are working together, setting aside their own belief and orientatin to only one goal i.e for the freedom. They have strong support from super powers and but we need to be intelligent to take it.
  We need to be patient and vigilance. If we are together we can handle the rulers rather than been ruled.
  Best of luck and Metta

 9. Our patriotic Military (Army,Navy and Air force) need to upgrade more powerful,
  high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and
  internal enemies .

  • Our idiotic Military (Army,Navy and Air force) need to uplaid more gayish, powerful, high-tech and modernized for strongest on the World to protect the external and internal imaginary enemies .