အမ်ိဳးသားစိတ္ဝမ္းကြဲမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈ ေရွာင္ရွားပါ

Hits:3,551
6   | |

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္ ၂ ရက္ဆက္တုိက္ ေျပာၾကားသြားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတုိ႔ အတြက္ စိတ္အားတက္ႂကြဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ္လည္း ယင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစိုးရ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကိုမူ သံသယရွိသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာျပည္၏ လူမႈ စီးပြားေရးဘဝ တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ျဖစ္ေပၚေစေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္း၌ အေျခခံ လူမႈ စီးပြားေရးဘဝ တုိးတက္ေရးအတြက္ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္တြင္း စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေသးစား ပုဂၢလိက ေငြစုေငြေခ်းကိစၥ၊ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျပင္ ျပည္သူလူထု၏ ဝင္ေငြ တိုးတက္ေရးတို႔ အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တြင္က်င္းပသည့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္လည္း သမၼတက အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ေသးသည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးမွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနၿပီ ဆိုေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူေနမႈဘဝမ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေရး အပါအဝင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုတုိးတက္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မရသေရြ႕ ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသအသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ သဲထဲ ေရသြန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္။

သမၼတက ဇန္နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀ ႏွစ္ရက္လံုး ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး KIA ၏ လုိင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ကို အၿပီးသတ္ တုိက္ခိုက္ သိမ္းယူမႈ မျပဳ၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္မွာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ “မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ရံုသာ” ဆိုသည့္အခ်က္ကို ဘဝင္မက်ေပ။ ေလေၾကာင္းပစ္ကူႏွင့္ အေျမႇာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ခုခံစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရန္ ခက္ေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ေကအိုင္ေအကလည္း အရပ္သားမ်ားကို မတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ နီးရာတြင္ စစ္စခန္း မခ်ျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ အပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား မထိခိုက္ေစေရး အာမခံရမည္။ အေရးအၾကီးဆုံးမွာ တုိက္ပြဲမ်ား ပိုမို အရွိန္ျမင့္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ တသိန္းခန္႔ တို႔မွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနၾကရျခင္းပင္။

စစ္ဆုိသည္မွာ မည္သည့္ တစံုတေယာက္အတြက္မွ် အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ တုိက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေသေၾကပ်က္စီးၾကရ ရံုမွ်မက ေျမဇာပင္အျဖစ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုပါ ဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အသံုးစရိတ္ ျဖည့္တင္း ၾကရေသာေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး စသည့္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑မ်ားတြင္ သံုးရမည့္ ေငြမ်ား ေလ်ာ့ပါးကာ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ကုန္လူပမ္း႐ံုမက ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး တို႕ ပ်က္ဆီးဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ရည္မွန္း ထားသကဲ့သို႔ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာျပည္အား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေခါင္းေမာ့ ေစခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္စဲရမည္။အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အေျဖရွာရန္အတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမည္။ အာဃာတမ်ား ခဝါခ်ကာ ႏွစ္ဘက္စလံုးက လက္ခံႏုိင္မည့္ အေျခခံေကာင္းမ်ား အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္း ေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြရ ေပလိမ့္မည္။

သို႕ရာတြင္ အပစ္မရပ္ႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္႔ကို တပ္မေတာ္က မနာခံျခင္းလား၊ တပ္မေတာ္က သမၼတကို အားေပ်ာ့သူအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနျခင္းလား သို႔မဟုတ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ အရာရွိဘဝမွ လာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္က ထုိးစစ္ဆင္ေနျခင္းအေပၚ အစိုးရႏွင့္ တပ္  သေဘာထား တသားတည္းလား ဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကလည္း ေမးခ်င္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

တဖက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တိုင္းလိုလိုက အပစ္ရပ္ျပီး ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာမႈ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာထားႏိုင္ေနခ်ိန္ တြင္ ေကအိုင္ေအ တဖြဲ႕တည္း ကသာ အပစ္မရပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည္မွာ မ်ားစြာ သဘာဝ မက်လွေပ။

ကခ်င္စစ္ပြဲအား မရပ္စဲႏိုင္ပါက ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အသက္၊ ေသြးမ်ား ထပ္မံ ပ်က္ဆီးၾကရမည္ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမႈတို႕ကသာ ပိုမိုဆိုးရြားလာ မည္ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးမည္ကို ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိတရား ေရွ႕ထားျပီး သေဘာေပါက္ လက္ခံၾကေစရန္ တိုက္တြန္းေရးသား အပ္ေပသည္။


10 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ဟုတ္ပါဗ်ာ
  စစ္တပ္ေရာ၊ ေကအိုင္ေအေရာ
  ဗ်ဴရိုကရက္ေရာ အားကို မရဘူး
  ျပည္သူအက်ဳိးထက္ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ေနသလိုပဲ
  အတိုက္ေတြလဲ အတူတူပဲ အစိုးရကို ေဝဖန္တာပဲ တတ္တယ္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္လဲ ဘာေပၚလစီမွ ေသခ်ာမရွိေသးဘူး
  သတင္းလြတ္လပ္မႈ ရတာ အျမတ္ဗ်
  ေနာက္မဟုတ္ရင္ က်ဳပ္တို႔ ဘာမွာ ေသခ်ာသိမွာ မဟုတ္ဘူး
  ခုဆို သတင္းလြတ္လပ္မႈ တရုတ္ထက္သာတယ္
  အရည္ခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ ဗ်ဴရိုကရက္ ေတြ ေနရာ ေရာက္ရင္ အားလံုးအိုေခ လာမွာပါ

  • KIO/KIA are defenders of Kachin Peoples and Kachin Land from Intruders and KIO/KIA also fight for Democracy , Rights of Ethnics/Citizens , then to gain PEACEFULLY Country, United States of Burma Federation.

 2. The problem is the the lack of authority. President is losing trust from the citizens. His words are empty words. Army does not care what he says. Army does not obey his words. If he were command in chief as a president, it would be a different story. Now, Thein Sein is just an idiot president who has no authority to run the nation. He is a laughing matter to the world.

 3. အယ္ဒီတာ၏ေရးသားခ်က္မ်ားသဘာ၀က်ပါသည္။စာဖတ္သူ၏အျမင္ကိုလည္းတင္ျပခ်င္ပါ သည္။အဓိကေျပာလိုသည္မွာKIA အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။KIAသည္ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀ ၾကာသည့္တိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းမ်ားကိုျပေနပါလိမ့္ မည္။KIA ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ႀကီးကိုကိုယ္စားျပဳေနသည္ျမင္ေနလွ်င္မွားပါ လိမ့္မည္။ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းတို႔ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္းတို႔လဲ ကခ်င္ေတြျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္အားလံုးက အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ေနသည္မဟုတ္ပါ။ သည္အခ်က္ကို ကဲြကဲြျပားျပားသိၾကေစခ်င္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲေနသည္ မဟုတ္ပါ။ဗမာအပါအ၀င္တိုင္းရင္းသားစံု ေနထိုင္ၾကပါသည္။KIA ဘာေၾကာင့္ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးယူမည္မဟုတ္ဟုေျပာရျခင္းမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိထားၾကသည္မွာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ အရမ္းခ်မ္းသာသည္ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔ထက္အဆေပါင္း မ်ားစြာ ခ်မ္းသာေနသူမ်ားမွာKIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အခ်မ္းသာအဖဲြ႔အစည္းသည္KIA ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အစိုးရမတိုင္ခင္ႏွင့္စစ္အစိုးရေခတ္ တစ္ ေလွ်ာက္လံုး စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္စုေဆာင္းလာၿပီး အင္အားႀကီးမားေသာလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားတည္ေထာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔ေခတ္တြင္ လက္မေထာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရိုးသားသားျမင္ေနၾကေသာျမန္မာျပည္သားတို႔အျမင္ တြင္ အစိုးရကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကိုလည္းေကာင္းအျပစ္ျမင္ေနပါလိမ့္မည္။ တဖက္ သတ္တိုက္စစ္ဆင္ေနတဲ့သေဘာမ်ိဳးေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဤအျမင္မ်ားလံုး၀မွားေနပါသည္။ ေျမျပင္မွာတကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနမွန္ကို တိတိက်က်သိေအာင္ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ KIA တို႔၏ဆိုးရြားလြန္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို သည္ထက္မက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိလာပါလိမ့္မည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အက်ိဳးနဲ႔သန္း၆၀ ေက်ာ္တဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကိုေထာက္ရႈမယ္ဆိုရင္ KiA သည္ KNU ကဲ့သို႔ပြင့္လင္းစြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ KIA လူတစ္စု၏အတၱ ႀကီးမားလြန္းသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ရွင္းလင္းျမင္သာေသာအခ်က္ကို ေျပာျပရပါလွ်င္ လူတိုင္းသည္ဘ၀တစ္ခုကို စိတ္တိုင္းက်ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္မဟုတ္ပါ။မေက်နပ္ခ်က္ ရွိတိုင္းလက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြ၀င္ေနရမယ္ဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္မွာ ရခိုင္ေတြ၊ေျမျပန္႔အႏွံ႔အျပားမွာ ဗမာေတြ၊ၿမိတ္ေကာ့ေသာင္းဘက္မွာထား၀ယ္ေတြအားလံုး အားလံုး လက္နက္ကိုင္ေျဖရွင္းေနၾကမယ္ဆိုရင္ မၿပီးဆံုးႏိုင္ေသာစစ္ပဲြေတြစဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းသူ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္KIA သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္သည့္တိုင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္သမၼတ ျဖစ္သည့္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။

  • the whole burma also not only burmese . Remember ! you know what i mean Right! you are looking at your side only
   why all the burmese want to control the whole country . you know what i mean Right! you ain”t that stupid right!
   but your comment look you so stupid ! SORRY DUDE

  • ျမန္မာျပည္သား

   ကိုရဲ ခင္ဗ်ား မွန္သည္ ထင္လွ်င္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေအာင္ဆန္းကို ပါ ရဲရဲႀကီးဆဲလိုက္ပါလားဗ်ာ။

 4. How many percentage of Kachin people want KIA as their government?
  How many percentage of Kachin people are with KIA, holding guns to fight government army for Kachin Country?
  Were those people who protesting/blaming government and it’s army, also writng comment here, supporting KIA/KIO side are currently with KIA/KIO and fighting bravely for the Kachin State?
  Are they staying overseas or somewhere convenient life ( as refugee or whatever status) but only creating problems and dividing among people in our country?
  People in our country are wise enough.
  War can not be started and stopped by one side.

 5. 100% support editor’s wise article.

 6. ေကအိုင္ေအ က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြထက္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ ဘာကိုေထာက္ဆျပီးေျပာတာလဲ-စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ -သူတို ့သားသမီးေတြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဴက ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ-
  -ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်မ္းသာတယ္ဘဲ ထားဦး-
  သူတို ့က ေက်ာက္စိမ္းေၾကာင့္ခ်မ္းသာတာ-ျပည္သူလူထု မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ျပီးမွ ခ်မ္းတာမဟုတ္ဘူး။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြခ်မ္းသာတာက- မရွိဆင္းရဲသား ေတာင္သူယ္သမားေတြပိုင္ လယ္ေျမေတြ အတင္းဓမၼသိမ္းျပီး -လက္ေ၀ခံ ေခတ္ပ်က္သူေဌး ကို ေရာင္းစားလို ့ခ်မ္းသာတာ- အခုထိ ေတာင္သူေတြ လုပ္စားစရာ လယ္ေျမ မရွိလို ့ မ်က္ရည္ေတြက်ေနတုန္းဘဲရွိေသးတယ္- ဘယ္ျမိဳ ့ရြာၾကည့္ၾကည့္ -ၾကည့္တတ္ရင္ျမင္ပါတယ္- ေက အိုင္ ေအ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ- အလကားပါ- ဒီလိုေရးလို ့ ကခ်င္လို ့မထင္လိုက္နဲ ့-လယ္ေျမ အသိမ္းခံထားရတဲ့ ဗမာခင္ဗ်-ဗမာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ပါ။