တေန႕တလံ ပုဂံဘယ္ေျပးမလဲ

Hits:11,546
9   | |

ယခုအပတ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေႂကြးျမီ ၆ ဘီလီယံနီးပါးကို ပါရီကလပ္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေလွ်ာ္ေပးသည့္အျပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကြးၿမီေဟာင္းမ်ား ျပန္ဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ၾကာ ေၾကြးၿမီသစ္ ေခ်းယူမႈ အစီအစဥ္ ရပ္ဆုိင္းထားမႈ ျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းသြားျပီး ေႂကြးသစ္ ေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေကာင္းသတင္းပင္။

ပါရီကလပ္ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးျမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀.၃၃ ဘီလီယံ ရွိသည့္အနက္ ၆ ဘီလီယံနီးပါးကို ေလွ်ာ္ေပးသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းစီတြင္ တင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားအေႂကြး ၁၇၂ ေဒၚလာတြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ေခ်းေငြႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၃ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာေန႕ကဲ့သို႕ သမိုင္းဝင္ေန႕ထူးဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ယူခ်ီးေျမႇာက္ ေျပာဆိုျခင္းကို သေဘာတူ နားလည္ႏိုင္ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ထိုေန႕မတိုင္မီ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီျမိဳ႕ေတာ္တြင္ နာရီ ၂၀ ၾကာ က်င္းပခဲ့ရသည့္ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို အနီးကပ္ၾကည့္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္တို႕မွ ဆက္ဆံေရး စတင္လာခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံေယာဇဥ္ ၾကီးမႈႏွင့္ ႏိုဘဲလ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမႇင့္ျပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႕အတြက္ ခိုင္မာစြာ ပံ့ပိုးခဲ့ေသာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈတို႕က က်န္ျမီရွင္ႏိုင္ငံတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းလာေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္သို႕ ေပးရန္ရွိ ေႂကြးျမီ ေဒၚလာ သန္း ၄၄၀ ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးဘဏ္သို႕ ေပးရန္ရွိ ေႂကြးျမီ ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ဘဏ္က ေပါင္းကူး ေခ်းေငြအျဖစ္ ကူညီေပးဆပ္ေပးသည့္အျပင္  ျမန္မာျပည္အေပၚ တင္ရွိေနသည့္ အေႂကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ကိုလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေလွ်ာ္ေပးခဲ့သည္။  ေနာ္ေဝႏိုင္ငံကလည္း တင္ရွိေနသည့္ ေႂကြး ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္းလုံးကို ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ရာ အျခား ဥေရာပ ေငြေခ်းႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တင္ရွိေနေသာ အေႂကြး ေဒၚလာ ၄.၄ ဘီလီယံ၏ တဝက္ ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံကို ေလွ်ာ္ေပးမည္ဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားျဖင့္ အထီးက်န္ခဲ့ရျပီး အေႂကြး ၂ ဘီလီယံ ထုတ္ေခ်းထားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံတည္းအေပၚ မွီခိုေနခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တခန္းရပ္ခဲ့ျပီဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

သို႕ရာတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေႂကြးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ လက္တေလာ ရယူထားေသာ ေႂကြးသစ္တို႕ မည္သို႕ ဆက္လက္ ျပန္လည္ ေပးဆပ္မည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေရွ႕တြင္ မည္သို႕ စီမံ ခန္႕ခြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုသည္ႏွင့္ လုံးဝ သက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ ယခု လက္ရွိ က်င့္သုံးေနေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အေမြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ားကို စြန္႕လႊတ္ျပီး အ႐ိုးစြဲေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို တိုက္ဖ်က္မွသာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းထားေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲေရး အခန္းက႑တြင္ တာဝန္ယူၾကရသူမ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။ ဥပေဒျပဳမႈ အခန္းက႑ကလည္း ေခတ္မမီေတာ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ဖ်က္သိမ္းျပီး ျပည္တြင္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေရွး႐ႈသည့္ ၾကံ့ခိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းေရး စတင္သင့္ျပီျဖစ္သည္။ ယိုယြင္းေနေသာ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ကိုလည္း အျမန္ျပင္ဆင္မွသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ႏွာပန္း ျပန္ပြင့္ႏိုင္မည္။

အေရးအၾကီးဆုံးမွာ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတို႕တြင္ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ကလည္း ေျပာင္းလဲလာေနေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေနာက္ျပန္မလွည့္ဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေခတ္မီလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သံဓိဌာန္ျပဳရန္ လိုသည္။

အတိတ္သင္ခန္းစာျဖစ္သည့္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္မွ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေသြးကြဲမႈေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္းေထာင္ လႊမ္းမိုးခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးစနစ္မ်ား ပ်က္ဆီး ခြၽတ္ျခဳံက်ခဲ့ရမႈကို ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား မခံစားရေစရန္ ေရွာင္လြဲႏိုင္ရမည္ဟူသည့္ သမိုင္းတာဝန္ မိမိတို႕ ေရွ႕ေမွာက္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ သြားရမည့္ခရီးကား ေဝးေသးေသာ္လည္း တေန႕တလံ ပုဂံဘယ္ေျပးမလဲဟုသာ ႏွလုံးသြင္းၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ေပသည္။


4 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. It may seem like good news. But it can be a terrible news when Burmese quasi-civilian government has plenty to buy arms from Russia and China. The needlessly huge military budget needs to reduce in order to spend government fund rightly. We do not need hundreds of thousands of soldiers to defend our country which has no foreign enemies. Law Enforcement needs to be strong, but defense department is just to kill citizens who ask for food and who ask for freedom. Spending too much money to kill fellow ethnics can keep happening if government has too much in its hands.

 2. အျပင္လူ

  ေဟးးးးးး ….. စစ္လက္နက္ေတြ အသစ္ဝယ္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို အားရပါးရတိုက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပြင့္လာၿပီကြ …..

  သေဘာတူရေလာက္ေအာင္ ရူးႏွမ္းသူမ်ား လက္ခုပ္တီးၾကပါ ခင္ဗ်ားးးးးး …..

 3. ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ေတြပါ
  ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဝန္ၾကီးေတြလဲ အေမွ်ာ္အျမင္ရွိတဲ့သူေတြ၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိသူေတြ ခန္႔ေစခ်င္တယ္။ အတိုက္အခံအေတြလဲ မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားျပီဆိုေတာ့ ေကာင္းတာ ဘာလုပ္လုပ္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ေလး လဲ ျငိမ္းေအာင္ အျမန္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္။ ျမန္မာျပည္ၾကီး ေရာင္နီးသန္းလာပါျပီး။

 4. ပါရီကလပ္ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပ ျမီရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးျမီ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀.၃၃ ဘီလီယံ ရွိသည့္အနက္ ၆ ဘီလီယံနီးပါးကို ေလွ်ာ္ေပးသည္ဟု ဆိုျခင္းမွာ သန္း ၆၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းစီတြင္ တင္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံျခားအေႂကြး ၁၇၂ ေဒၚလာတြင္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေက်သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

  ဟင္းဟင္း.. အေတာ္ေလးေတာ့တရားက်စရာေကာင္းသား။ ျမန္မာဆိုရိုးစကားတခု ၾကားဖူးပါတယ္။ ေၾကြးတင္ရင္ရွင္ဘုရင္ဆပ္လိမ့္မယ္တ့ဲ ။ ကိုင္း..အခုေတာ့ေကာင္းၾကေသးရဲ႕လား…။
  ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ ဘုရင္ရူးေတြေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႕ျပည္သူေတြက မြဲျပာက်ေနရတ့ဲအထဲက ဒင္းတို႕ထင္တိုင္းၾကဲ ခိုးထားသမွ်ေတြကို စိုက္ျပီးဆပ္ၾကရမ့ဲပုံေပါက္ေနပါရာ့လား။ေၾသာ္…ဘုရင္ရူးေတြ၊ ဘုရင္ရူးေတြ… တိုင္းျပည္ကိုဆက္ျပီး ဒုကၡမေပးၾကပါနဲ႕ေတာ့ဗ်ာ။ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္က်ဳပ္တို႕တိုင္းျပည္ကိုစြန္႕ျပီး ခင္ဗ်ားတို႕ကိုးကြယ္ရာ တရုပ္ၾကီးဆီမွာပဲ မိသားစုလိုက္သြားျပီး တိုင္းျပည္ထဲကခုိးထားသမွ်ေတြနဲ႕ စိတ္ေအးလက္ေအး အနားယူၾကပါေတာ့ဗ်ာ။ ေနာက္ဘ၀မွာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ လာမ၀င္စားၾကပါနဲ႕ေတာ့။
  အေၾကြးေတြကိုေလ်ာ္ေပးလိုက္ၾကတ့ဲ ေၾကြးျမီရွင္ႏိုင္ငံေတြကို ေက်းဇူးလည္းတင္၊ မ်က္ႏွာလည္းပူရပါတယ္။