ျမန္မာျပည္တြင္း ပုလင္းသြတ္ႏိုင္ေရး ပက္ဆီ စီစဥ္

Hits:1,085
4   | |

PepsiCo ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းရသည့္ ပက္ဆီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အစားထုိး ကာ ျမန္မာျပည္တြင္း၌သာ ပုလင္း၊ ဗူးသြပ္သြင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အႀကီးတန္း တာ၀န္ခံ တဦးက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ကုမၸဏီ၏ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္ႏွင့္ အာဖရိက ဆုိင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ Saad Abdul- Latif က ရွန္ဟုိင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ သုေတသန စင္တာဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္တြင္းသို႕ ျပည္ပတြင္ ထုတ္ပိုးျပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းျပီး ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *