အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ျမန္မာ လုပ္ေဆာင္ေနဟု ILO ေျပာ

Hits:911
1   | |

ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳေနမႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ (ILO) က ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စစ္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား၌ အရပ္သားမ်ားကို ေပၚတာဆြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ စစ္တပ္မ်ားကို တားျမစ္ထားေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက သိသိသာသာ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ILO ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *