ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေတြ႕ဆုံပြဲ အိမ္ျဖဴေတာ္ အတည္ျပဳ

Hits:74
1   | |

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္ ရန္ကုန္သို႕ လာေရာက္သည့္အခါ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားအေနျဖင့္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရန္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္အား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္က အတည္ျပဳေျပာဆိုလိုက္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား လုံျခဳံေရး လက္ေထာက္ အၾကံေပး မစၥတာ ဘန္႐ုဒ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုရာတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ထို႕ေနာက္ အာရွတြင္ ဦးေဆာင္တကၠသိုလ္ၾကီးတခု၊ ၁၉၈၀ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သမိုင္းဝင္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။


3 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. welcome , President Obama.
    It is a good news for MM people and Gov. He is the greatest and most powerful man in the world. He can help us a lot if he is willing to help or MM deserve to get US assitant&help.Not only MM ,All countries in the world will be happy and welcome him to visit their country even if it is not sure to get aid ,help or not. Atleast ,He can see the truth &reality what is happening inside MYANMAR ,what MM Gov is tricking or working too hard sincerely for MM people. Some people have negative thinkings ,ofcourse , most people like talking , blaming ,asking etc— only.We all must understand and accept Problem solving is not too easy as saying. Just starting from 1st step now and MM Gov & MM people sincerely need HELP from ALL to get prosperity & real DEMOCRACY , I think.

  2. yangon university convocation has long time unused underground basement and only superstructure has been renovated for show.thus as security,not suitable for obama.go and see the basement!golden jubilee is more suitable.

  3. Hi fascinating internet web page with a number of remarks. I’ve bookmarked and will possess a excellent seem whatsoever the material.