ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို UNAIDS သံတမန္ ခန္႔အပ္

Hits:186
6   | |

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကုလသမဂၢ HIV/AIDS တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (UNAIDS) က HIV/AIDS ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သံတမန္ တဦးအေနျဖင့္ အဆိုပါေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေန႔စဥ္ ထိမ္းသိမ္းရင္း အံတုရန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ခ်န္ပီယံတေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ျပဳမႈတခုျဖစ္ေၾကာင္း UNAIDS ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *