သမဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈ မရွိေၾကာင္း ေၾကညာ

Hits:199
2   | |

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ကိုင္တြယ္ေနသည့္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနက ေငြေၾကး အလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား မရွိေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေၾကညာထားသည္။ သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေဆာက္အံုျပင္ျခင္း၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္းဝယ္ျခင္း၊ ယာဥ္ရပ္နားရန္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ျခင္းမ်ားအတြက္ သမ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ လုပ္ငန္း အျမတ္ေငြမွ က်ပ္သန္း ၉၀ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက စစ္ေရးရာတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္မႈမရွိဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉-၃-၂၀၁၂ တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *