ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ဂုဏ္ယူ

Hits:95
0   | |

လာမည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ အာဆီယံ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရာထူး ၅ ႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ ေဒါက္တာ ဆူရင္ ပစ္ဆူဝမ္က သူ၏ အာဆီယံအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး သက္တမ္းအတြင္ အထီးက်န္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖြင့္ေပးခြင့္ရသည့္ အာဆီယံ၏ အခန္းက႑ကို ဂုဏ္အယူဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ ကူညီခဲ့သည့္ အာဆီယံ၏ အခန္းက႑၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံ၏ ပါဝင္မႈတို႔ကို ရည္ညႊန္းၿပီး ေဒါက္တာ ဆူရင္ က Australia Network သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ဆူရင္၏ ေနရာတြင္ ဗီယက္နမ္ ဒု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Le Luong Minh က ဆက္ခံမည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *