ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ကုလက ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ေထာက္ပံ့

Hits:73
2   | |

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ေျပးရသူမ်ားအနက္ ၃၆,၀၀၀ အတြက္ ကုလသမဂၢ ဗဟို အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ရန္ပံုေငြ (CERF) က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၃ သန္း ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာသည္။ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ာကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း ၅ ခုႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တြဲဖက္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ အဟာရ၊ ခိုလံႈစရာ၊ ေရႏွင့္ ေရသန္႔စင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာတို႔တြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *