တႏွစ္ျပည့္ အပစ္ရပ္ သံုးသပ္ခ်က္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) ထုတ္ျပန္

Hits:183
0   | |

ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ရွွမ္းျပည္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိေရး တိုက္ပြဲ၀င္သြားရန္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) ေခၚ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ RCSS/SSA က ျပည္သူမ်ားကုိ စည္း႐ုံး တုိက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တႏွစ္ျပည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း အေပၚ ၎၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ RCSS/SSA အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု၊ တျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္ရန္ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ စစ္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေနာက္ဆံုး က်ပ္တည္းသည့္ မလႊဲမေရွာင္သာ အဆင့္တြင္မွသာ အသံုးျပဳရန္ စသည္တို႔ကုိ ရည္မွန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *