လႊတ္ေတာ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ ေခၚယူ

Hits:332
0   | |

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၏ ပထမအႀကိမ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔စတင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာ ထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၆၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၅၅ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ တို႔အရ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *