အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာ

Hits:565
0   | |

အစိုးရဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအား ယေန႔နံနက္က မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားမ်ား၏ စီမံလုပ္ကိုင္မႈ ထိေရာက္ထက္ျမက္ရန္၊ ယခင္ အေတြးအျမင္ လုပ္နည္းအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းသြားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူႏွင့္ ထိေတြ႔ေနရသည့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ တာဝန္ယူေျဖရွင္းမႈ မရွိျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမ်ား ဆက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္ က်ဆင္းေနျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *