ဂ်ပန္ ဘဏၰာေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္ လာမည္

Hits:261
0   | |

မနက္ျဖန္ အဂၤါေန႕တြင္ ဂ်ပန္ ဘဏၰာေရးဝန္ၾကီး ျမန္မာျပည္ လာမည္ျဖစ္ျပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဘဏၰာႏွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီး ဦးဝင္းရွိန္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ရန္ ရွိျပီး သီလဝါေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇံု ေဆာက္လုပ္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ၂၄၀၀ ဟက္တာက်ယ္ဝန္းမည့္ စီးပြားေရးဇံုကို ပထမအဆင့္ ၄၅၀ ဟက္တာကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အျပီးတည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းထားျပီး ဂ်ပန္ႏွင့္ ကမ႓ာ႕ကုမၸဏီမ်ားကို စတင္ စြဲေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာေသးခင္ကလည္း ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈတို႕ အဆင္ေျပေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ Bank of Tokyo Mistsubishi  UFJ (BTMU) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမ၀ါယမဘဏ္လီမီတက္(CB Bank) ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *