အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လာမည္

Hits:326
0   | |

အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Mr. A.K Antony သည္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္မည္ ဟု Trust of India သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Mr. Antony သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အိႏၵိယက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို စစ္ေရးနည္းပညာမ်ားႏွင့္ တျခားသင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္ဟုလည္း သိရွိရသည္။ Mr. Antony သည္ ၾသစေၾတးလ်သို႔လည္း ဆက္လက္သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *