တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Hits:317
0   | |

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA / KIO တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား အေပၚ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ရက္စြဲျဖင့္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီး) အမ်ဳးိသားမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီသည္ လက္နက္ျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေသာ မည္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ လုပ္ရပ္ကို မဆို ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ် ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပဲြမ်ားအျမန္ဆံုး ရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *