ဂ်ပန္ဘီယာ ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ေတာ့မည္

Hits:572
0   | |

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေျချပဳ Kirin Holdings Co., သည္ ၎ ကုမၸဏီ၏ အဓိက ထုတ္ကုန္ Shiban Shibori တံဆိပ္ ဘီယာကို ျမန္မာ့ဘီယာေစ်းကြက္ အတြင္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယူမီယူရီ ရွင္ဘြန္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေနအထား၊ ဘီယာေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ကို သုံးသပ္ေနေၾကာင္း၊ Kirin Holdings ကုမၸဏီ၏ စာရင္းဇယားမ်ား အရ ၂၀၁၁ တြင္ ကမၻာ့ ဘီယာ လိုအပ္ခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ထိပ္တန္း၌ ရွိေနၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကထက္ ၁၀. ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးတက္လာကာ ကီလိုလီတာ ၄၈.၉၉ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ ဒုတိယမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး၊  ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ကာ ကီလိုလီတာ ၂၃.၈၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အနာဂတ္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ဘီယာလိုအပ္ခ်က္မွာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *