ၿဗိတိသွ် Standard Chartered ဘဏ္ႀကီး ရန္ကုန္တြင္ ႐ုံးဖြင့္မည္

Hits:458
0   | |

ၿဗိတိသွ် Standard Chartered ဘဏ္ႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ုံးကို ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဘဏ္သည္ ကိုလိုနီေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုံးဖြင့္ျခင္းသည္ အာဆီယံ အသင္းဝင္ ၁၀ ႏိုင္ငံ အားလုံးတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *