ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ICRC အႀကီးအကဲ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး

Hits:158
1   | |

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီ(ICRC) အႀကီးအကဲ Mr Peter Maurer ႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ယမန္ေန႔က ေတြ႕ဆုံသည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ICRC အေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း လွ်ပ္စစ္၊ ေရ ၊ မိလႅာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ အကူ အညီ ေပးရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ICRC က လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရ ကိစၥရပ္မ်ား ကူညီရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ICRC ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *