ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္သို႔ တိုက္တြန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္

Hits:328
0   | |

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင့္ KIO/KIA သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ တိုက္တြန္းခ်က္ တရပ္ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အပိုဒ္ ၃ ပိုဒ္ပါ၀င္ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကရန္ ခက္ခဲမႈရွိေနစဥ္အတြင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ Electronic Online ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ထင္သာျမင္သာရွိရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ထံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားကို အေလးအနက္ထားၾကသည့္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္၍ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ စစ္ေရးအရွိန္ တင္းမာေနမႈမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို တည္ေဆာက္ ေပးၾကပါရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ KIA/ KIO သို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းပါသည္ဟု ပါရွိသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *