သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

Hits:303
0   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီး Ms. Heidi Hautala ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *