ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာ့ အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၂ သန္း ေခ်းမည္

Hits:341
0   | |

ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ အေသးစား ေခ်းေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Business Times သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း ေခ်းေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆုံး ေခ်းေငြ ျဖစ္ၿပီး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအၿပီး အေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခား အလႉရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) က ရွင္းလင္းသည္။ ဂ်ာမန္၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမွ ADLEDA ဘဏ္ တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ အေသးစား ေခ်းေငြ လုပ္ငန္း (ACLEDA MFI Myanmar) အျဖစ္ ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္မ်ား အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကင္းမဲ့ခဲ့သျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးဆင့္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *