ရန္ကုန္တြင္ Austrade ႐ုံးခန္း ဖြင့္မည္

Hits:440
0   | |

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံတမန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသြင္သစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံမည့္ Austrade ႐ုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျခလွမ္းသစ္ ျဖစ္ၿပီး Austrade အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္ပါက အကူအညီေပး ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ “ဒီ ေျခလွမ္းဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ သံတမန္နဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အာရွကို လွမ္းလိုက္တဲ့ ေျခလွမ္းပါပဲ” ဟု ၾသစေၾတးလ် ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး Craig Emerson က ေျပာသည္။ ယင္း အစီအစဥ္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အတူ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရး၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာ ဆက္သြယ္ေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရးႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *