ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၾသစေၾတးလ် ကူညီမည္

Hits:672
0   | |

ျမန္မာႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရတို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြက္၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ၊ လူမႈျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးေၾကာင္း ABC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်က ကေလးငယ္ ၁၆၀၀၀၀ ၏ ပညာေရး အစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္း ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ အတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အထိ ပိုမိုအားေပး ျမွင့္တင္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *