က်န္းမာေရး ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

Hits:803
0   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လာမည့္ ၅ ႏွစ္ အတြက္ က်န္းမာေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာက ေရးထားသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၂-၂၀၁၅ က်န္းမာေရး၊ လူဦးေရ၊ HIV/AIDS ႏွင့္ က်ားမ တန္းတူ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၄ ႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ UNFPA အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉.၅ မီလီယံ ထည့္၀င္ သုံးစြဲရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလက ကေလးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရသန္႔ရရွိေရး၊ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ တကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်ားမ ညီတူညီမွ် ဆက္ဆံခြင့္ ရရွိေရး၊ HIV/AIDS ႏွင့္ လူမႈအေျချပဳ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *