ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈ တိုးတက္လာ

Hits:259
0   | |

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အာရွ၊ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား တိုးတက္ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၂ အတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္လည္ပတ္မႈတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၉၄၃၄၂ ဦး၊ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ၿပီး ၇၀၈၀၅ ဦး ျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ လည္ပတ္မႈတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ၃၀၀၆၄ ဦး၊ ဒုတိယ အမ်ားဆုံးမွာ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၄၂၉၆ ဦး၊ တတိယ အမ်ားဆုံးမွာ ဂ်မနီႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၃၀၆၃ ဦးတို႔ ျဖစ္ သည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *