ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႕၀င္သစ္မ်ား ခန္႔အပ္

Hits:464
0   | |

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႕၀င္ သစ္ ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္လိုက္သည္။ ဧရာ၀တီတိုင္း ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ တစည ပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဉာဏ္ ႏွင့္ ဦးငြန္ေမာင္း တို႔အား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၈/၂၀၁၃) ျဖင့္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခင္ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က အမည္ေျပာင္း လဲ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဧရာ၀တီတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးဌာ န ၀န္ႀကီး ဦးတင္စိုးကို တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ဦးငြန္ေမာင္းကို ဦးတင္စိုး ၏ လူမႈေရး၀န္ႀကီးေနရာ၌ ခန္႔အပ္ျခင္း တို႔လည္း သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ပ်ားရည္နွင့္ ၀မ္းခ်တယ္ဆိုတာ ဒါေပါ့