အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕ ျမန္မာခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံး

Hits:344
1   | |

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာသည့္ အေမရိကန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ အဖြဲ႕ (Peace Corps) ဒါ႐ိုက္တာ Carolyn Hessler-Radelet  သည္ ၎၏ ၅ ရက္ၾကာ ခရီးကို အဆုံးသတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတ႐ုံးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး အပါအ၀င္ အစိုးရ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ ကာလ အေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးသည္။ Peace Corps ကို ကမၻာတ၀န္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ျ့ခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၃၉ ႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေပါင္း အႀကိမ္ ၂ သိန္းေက်ာ္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ယခုအခါ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဒသတြင္း ပညာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ဆိုင္ရာမ်ား အားေပးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္ သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *