ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္

Hits:1,419
1   | |

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း ေက်းရြာတရြာလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ထုတ္ေခ်းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေသးစားစက္မႈ လုပ္ငန္း၊ တပိုင္တႏိုင္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိေစႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *