ရန္ကုန္ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ

3   | |
ဘီ (B) အကၡရာျဖင့္ စေသာ Burma (ျမန္မာ) က ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံက်င္းပသည္ (ပံု - Wikipedia)

ဘီ (B) အကၡရာျဖင့္ စေသာ Burma (ျမန္မာ) က ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခံက်င္းပသည္ (ပံု – Wikipedia)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲသည္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳတြင္ က်င္းပသည့္ အာရွ အားကစားပြဲ တြင္ စတင္ သေႏၶတည္ခဲ့သည္။ တိုက်ိဳ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ အားကစား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ စုေ၀း တိုင္ပင္ၾကကာ အေရွ႕ ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ “Southeast Asia Peninsula Games- SEAP GAMES” က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြန္းဆြယ္ ႏိုင္ငံမ်ား အားကစား ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ထားရွိသည့္ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ေကာင္းသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ ကြ်န္းဆြယ္ႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းႏွင့္ (ေတာင္) ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ အာရွ အားစားပြဲတြင္ လည္းေကာင္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္အတန္း ကြာလြန္းအားႀကီးသျဖင့္ ကြ်န္းဆြယ္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အားကစား သမားမ်ား၊ အားကစား အသင္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိၾကပါ။

သို႔ျဖစ္ရာ ေအာက္ေျခတြင္ စတင္ပ်ိဳးေထာင္ ၾကၿပီး တဆင့္ၿပီး တဆင့္ တက္သြားရန္ အတြက္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ျဖစ္ သည့္ ကြ်န္းဆြယ္ ႏိုင္ငံမ်ားသာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အာရွ အားကစား ပြဲတြင္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈကို ကေမၻာဒီးယား၊ ေတာင္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႔က သေဘာတူ ညီခဲ့မႈျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕ ၿပိဳင္ပြဲ စတင္ေသာ အခါ ၆ ႏိုင္ငံသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရသည္။ အိမ္ရွင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းပြားမႈမ်ား ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံက ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

ပထမဆုံး အႀကိမ္က်င္းပသည့္ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၁၂ မ်ိဳးထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ က စားပြဲတင္ တင္းနစ္ႏွင့္ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲတို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စက္ဘီးစီး၊ ေဘာလုံး၊ တင္းနစ္၊ ေရကူး၊ ေဘာ္လီေဘာႏွင့္ အေလးမ ၿပိဳင္ပြဲတို႔ကို အားကစား သမားေပါင္း ၁၂၆ ဦးျဖင့္ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေရႊတံဆိပ္ ၁၁ ဆု (ေျပးခုန္ပစ္ ၅၊ ေရကူး ၂၊ လက္ေ၀ွ႔ ၂၊ အေလးမ ၂) ဆြတ္ခူးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအလိုက္ ဒုတိယ ရသည္။

အိမ္ရွင္ျမန္မာ

အားကစား႐ုံ၊ အားကစားကြင္းမ်ား အဆင္သင့္ရွိတန္ သေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ တႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ ကြ်န္းဆြယ္ ပထမပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပ ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အဂၤလိပ္ အကၡရာစဥ္ အတိုင္း က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ဘီ (B) အကၡရာျဖင့္ စေသာ Burma (ျမန္မာ)က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပရန္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ က်င္းပရန္ ပထမအႀကိမ္ ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အတြင္း က်င္းပသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ဖက္ဒေရးရွင္း အစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း အစည္းအေ၀း သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ မစၥတာဟာ့စ္ကင္ (အတြင္းေရးမႉး၊ အမ်ိဳးသား ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရး ေကာင္စီ)၊ ဒကၡိဏာတိုင္း အားကစားမႉး ဦးလွၾကည္ႏွင့္ အားကစားကြင္း အရာရွိ ဦးသန္းေဆြတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၀န္ႀကီခ်ဳပ္ႏွင့္ သမၼတ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ကြ်န္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ ေကာ္မတီ တရပ္ကို အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးသည္။

ေကာ္မတီ နာယကမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တို႔ ျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌမွာ ဒုတိယကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမႉးမွာ မစၥတာ ဟာ့စ္ကင္း (NFC) တို႔ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ဥကၠဌမ်ားမွာ သတိုးမဟာ သေရစည္သူ ဦးစံလြင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္)၊ အတြင္း၀န္ခ်ဳပ္ စည္သူ ဦးေရႊမရ ႏွင့္ စည္သူ ဦးပိုင္တို႔က ေဆာင္ရြက္သည္။

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ၂ဦးမွာ ဗိုလ္ႀကီး ထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ ဦးသန္းေဆြတို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္း ဦးစီး ေကာ္မတီေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ၊ ႀကီးၾကပ္ခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီ၊ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရး ေကာ္မတီ စသည့္ ေကာ္မတီ ၄ ရပ္ သာ ဖြဲ႕စည္းသည္။

ဘ႑ာေရး ေကာ္မတီ သဘာပတိ အျဖစ္ ဦးစံလြင္၊ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးအုံး (စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ NFC)၊

ႀကီးၾကပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီတြင္ သဘာပတိ ဦးပိုင္၊ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ဦးသန္း၀င္း (ကာယညာ)၊

သတင္းနွင့္ ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီတြင္ သဘာပတိ သေရစည္သူ ဦးေရႊမရ၊ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးခင္ (ျပန္္ၾကားေရး ဒု၀န္)၊

ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရး ေကာ္မတီ သဘာပတိ သိရိပ်ံခ်ီ ကာနယ္ မင္းစိန္၊ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးၾကည္ (တိုင္း အားကစားမႉး၊ NFC) တို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ျပႆနာႀကဳံ

ထိုသို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ ေနစဥ္တြင္ ျပႆနာတရပ္ ေပၚလာသည္။ ေတာင္ဗီယက္နမ္က ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပစဥ္က ကေမၻာဒီယားက ၀င္ေရာက္ မယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါ။ အိမ္ရွင္ ထိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး မေျပလည္မႈကို အေၾကာင္းျပကာ ၀င္ေရာက္ မၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ကြ်န္းဆါယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ေတာင္ဗီယက္နမ္က စာရင္းသြင္းၿပီးကာမွ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘူး လိုလို သတင္း ထြက္လာခဲ့သည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ေျမာက္ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေငြေၾကး အကုန္အက်မ်ား ေနသျဖင့္ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲ အတြက္ အကုန္အက် မခံႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္း ဟု၍ ျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲေၾကာင့္ အားကစားပြဲႏွင့္ လြဲရမည့္ အေနအထားပင္ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုန္းက ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ မပါသျဖင့္ ၆ ႏိုင္ငံသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရသည္။ ရန္ကုန္ကြ်န္းဆြယ္ က်ျပန္ေတာ့ ကေမၻာဒီးယား ျပန္ပါလာေပမယ့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္က ထြက္မည့္ တကဲကဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ယင္း ျပႆနာကို မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရပုံကို မစၥတာဟာ့စ္ကင္းက သူ၏ “ႏွစ္ ၆၀ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစား သမိုင္း” စာအုပ္ထဲတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

“ေတာင္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲေတာ္တြင္ ေဘာလုံး အႏိုင္ရထားေသာ အသင္း ျဖစ္ေလရာ ထိုႏိုင္ငံ မပါ၀င္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ လူထု၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ေလ်ာ့ပါး သြားေစမည္။

ထို႔ျပင္ ကြ်န္းဆြယ္ပြဲေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူသည္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ရွိေနေသာ ေတာင္ဗီယက္နမ္ သံ႐ုံးမွ ႏိုင္ငံျခားဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံလွ်က္ အားကစားပြဲသို႔ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ရေလေတာ့ သည္။

အဆုံးစြန္တြင္ ျမန္မာ အားကစား အာဏာပိုင္မ်ားက လိုအပ္လွ်င္ ေလယာဥ္ခကိုပင္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမည္ဟု လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့သည္။

သို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ရွိ ေတာင္ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမွ ႏိုင္ငံျခားေရး သက္ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္ တဦးသည္ ဗီယက္နမ္ အားကစား အဖြဲ႕ ပါ၀င္ေရး အတြက္ ဆိုင္ဂုံၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ စီစဥ္ေတာ့သည္။ ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ျပန္လာၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ မယူဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ ပါ၀င္မည့္ သတင္းေကာင္း ျပန္ပါလာေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ကြ်န္းဆြယ္ ေဒသဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံစုျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအဖြဲ႕

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသား အားကစား သမား ၁၂၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး အားကစား သမား ၂၇ ဦး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ နည္းျပ ၃၀၊ စုစုေပါင္း ၁၈၄ ေယာက္ကို ဗိုလ္မႉးႀကီး လွေအာင္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ထည့္သြင္း က်ုင္းပသည့္ အားကစားနည္း မ်ားမွာ ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ေဘလုံး၊ အေလးမ၊ တင္းနစ္၊ စားပြဲတင္ တင္းနစ္၊ လက္ေ၀ွ႔ႏွင့္ ရြက္ေလွၿပိဳင္ပြဲတို႔ ျဖစ္သည္။

ေျပးခုန္ပစ္

ေျပးခုန္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မေလးရွားက ေရႊ ၉၊ ေငြ ၇၊ ေၾကး ၈ ရၿပီး၊ ပထမရသည္။ ျမန္မာက ေရႊ ၇၊ ေငြ ၂၊ ေၾကး ၉ ျဖင့္ ဒုတိယ ရသည္။ မီတာ ၈၀ တန္းေက်ာ္ ေျပးပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မီတာ ၁၀၀ ေျပးပြဲတြင္ ဂေရစီကားကသာ ပန္း၀င္ဓာတ္ပုံ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ မ႐ႈံးခဲ့လ်င္ ျမန္မာက ေျပးခုန္ပစ္တြင္ ပထမ ရႏိုင္သည္။

လက္ေ၀ွ႔

ကြ်န္းဆြယ္ လက္ေ၀ွ႔ ၿပိဳင္ပြဲ အတန္း ၈ တန္း ထည့္သြင္း က်င္းပရာ၊ ျမန္မာ လက္ေ၀ွ႔သမား ၇ ဦး ဗိုလ္လုပြဲ တက္သည္။ ေရႊတံဆိပ္ ရသည္။ ေၾကးတံဆိပ္ တဆုရသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမ ရသည္။

ေသနတ္ပစ္

ေသနတ္ပစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပစ္နည္း ၅ မ်ိဳး ထည့္သြင္းက်င္ပရာ ေက်ာ္ရွိန္ႏွင့္ ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔က ေရႊတံဆိပ္ ၁ ဆုစီ ရၾကသည္။ ထိုင္းကလည္း ေရႊ ၂ ခုရသည္။ စင္ကာပူက ေရႊ ၁ ရသည္။

ေရကူး

ျမန္မာေရကူးသမားတို႔ အေအာင္ျမင္ဆုံး ျဖစ္သည္။ ေရႊ ၁၃၊ ေငြ ၇ ၊ ေၾကး ၃ ခု ရသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် ေရႊတံဆိပ္ မရၾကပါ။

အေလးမတြင္ ေရႊ ၄၊ ေဘာ္လီေဘာတြင္ ေရႊ ၁၊ ရြက္ေလွ တြင္ ေရႊ ၂ ၊ စုစုေပါင္း ေရြတံဆိပ္ ၃၅ ျဖင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မ်က္ႏွာပ်က္စရာ

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ေဘာလုံးႏွင့္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ တပြဲ အတြက္ ျပႆနာ ေပၚခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကြ်န္းဆြယ္တြင္ ျမန္မာ အားထားေသာ ေဘာလုံးမွာ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ မေလးရွား အသင္းကို ၀း၂ ဂိုးျဖင့္ ႐ႈံးသည္။ ယင္း ႐ႈံးနိမ့္မႈကို ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌက မေက်နပ္၍ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တရား၀င္ က်င္းပၿပီး ေဘာလုံးသမား တခ်ိဳ႕ကို ပြဲပယ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

ေနာက္တပြဲကေတာ့ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ ျဖစ္သည္။ သုံးခ်ီစလုံး အလဲထိုး မခံရ႐ုံတမယ္ တဖက္ လက္ေ၀ွ႔သမား၏ အထိုးခံေနရ ေသာ ျမန္မာ လက္ေ၀ွ႔သမား တဦးမွာ ၃ ခ်ီေစ့ေသာ အခါ အမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရသြားခဲ့သည္။ ယင္းပြဲတြင္ ဒိုင္လူႀကီးလုပ္သည့္ ျမန္မာဒိုင္မ်ားကိုလည္း အျပစ္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္တမ္း အက်ဥ္း

ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး က်င္းပခဲ့သည့္ ကြ်န္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ မွတ္တမ္း အက်ဥ္းမွ်သာ ျဖစ္သည္။


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ျမန္မာ တိုင္းရင္းသူ

    ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္လဲ ျမန္မာျပည္မွာပဲ လုပ္ခဲ႔တာလား။ တခ်ဳိ႔ သူငယ္ခ်င္း ဦးေလး အေဒၚေတြ အလံကိုင္ခဲ႔တယ္တို႔ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ႔တယ္တို႔ ၾကားဘူးလို႔။ ၁၉၆၂ ကဆိုရင္ သူတို႔ ေတာ္ေတာ္ငယ္ဦးမယ္ (ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလာက္ပဲ) ထင္တယ္။ ေမးၾကည္႔တာပါ။