အာဏာသိမ်းကာလ၂ နှစ်အတွင်း လယ်ယာကဏ္ဍ ပိုကျဆင်းလာ

ယခင်နှစ်များက မိုးဦးကျ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ ဆင်းသည့် လယ်ယာလုပ်သား တဦး / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended