စစ်ကောင်စီနှင့်တရုတ်ပေါင်း၍ ရခိုင်တွင် လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်မည်

စစ်ကောင်စီနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်

Your Thoughts …

Recommended