လေးလခံ ငြိမ်းချမ်းရေး

24 December 2018 - ဆွေသား
(ကာတွန်း - ဆွေသား/ဧရာဝတီ)

Latest Cartoons

ခွဲရေး စွဲရေး
ခွဲရေး စွဲရေး
ပြောမရ ဆိုမရ
ပြောမရ ဆိုမရ
မဝေးတော့ဘူး
မဝေးတော့ဘူး
မဖမ်းရက်ဘူး
မဖမ်းရက်ဘူး
ရေကာတာတခု လမ်းတခု
ရေကာတာတခု လမ်းတခု
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်
ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်
အမှုချိန်း ရာပြည့်
အမှုချိန်း ရာပြည့်
အတူတူ ကစားကြနော်
အတူတူ ကစားကြနော်
ဘာထုပ်ကြီးပါလိမ့်
ဘာထုပ်ကြီးပါလိမ့်
ရင်ကြားစေ့
ရင်ကြားစေ့
ဥပဒေအတိုင်း
ဥပဒေအတိုင်း
ဘီဘီ ဘရန်ဒီ သောက်ကာ စိတ်ဖြေမည်
ဘီဘီ ဘရန်ဒီ သောက်ကာ စိတ်ဖြေမည်